Čekajući Srbiju -part one

Jelena Milić RSS / 11.07.2009. u 08:55

Opština Ljubovija nalazi se u zapadnom delu Srbije i graniči se s opštinama:Bajina Bašta,Valjevo, Osečina, Krupanj i Mali Zvornik, a rekom Drinom s Republikom Srpskom, odnosno Bratuncem i  Srebrenicom.

 Ms Milić

Srebrenica -- Danas će u Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice biti sahranjeni posmrtni ostaci još 534 identifikovane žrtve ratnog zločina Vojske RS u tom gradu 1995.

 B92 sajt

Top najavljuje start regate

 Vecernje novosti, 10.07.2009 11:03:36    
drinska-regata.jpg
 
Na reci Drini u subotu, 11. jula, biće održana velika tradicionalna rekreativno-turistička manifestacija „Drinska regata“, koja je za kratko vreme postala jedna od najvećih rečnih regata na Balkanu i u Evropi, pa se očekuje više od 1.700 plovila sa oko 20.000 učesnika.
Organizator „Drinske regate“ očekuje da će, prema pokazanom interesovanju, doći ljubitelji plovidbe Drinom iz Beograda i mnogih zemalja Evrope.

Učesnici „Drinske regate“, na kojoj će po osmi put komandant biti Zoran Vojinović, komandant duge plovidbe, sa startnog mesta u Rogačici u svojim plovilima krenuće niz Drinu ka Ljuboviji u 9.00 ujutro.
Start za plovidbu biće oglašen plotunom iz trešnjevog topa, koji će opaliti Nenad Manojlović, vaterpolista, i mladi glumac Nenad Okanović, koji u TV seriji „Selo gori, a baba se češlja“ igra ulogu sina Dragana, koji su rođeni u Ljuboviji i promoteri su ovogodišnje regate.
Učesnike regate zabavljaće tri orkestra trubača koji će sa njima ploviti u tri čamca.
Maršruta plovnog puta niz Drinu od Rogačice do Ljubovije duga je 40 kilometara. Prolazi kroz veoma lepe predele koji okrepljuju oči i dušu i postaju nezaboravni...
 
.........................................................
 
 SDU, 10.7.2009.
 
Predsednici Narodne skupštine Republike Srbije gospođi Slavici Đukić Dejanović,
Narodni poslanik dr Žarko Korać, u ime Socijaldemokratske unije, predlaže usvajanje Deklaracije o Srebrenici
DEKLARACIJA O OBAVEZAMA DRŽAVE SRBIJE DA PREDUZME SVE MERE ZAŠTITE PRAVA ŽRTAVA RATNIH ZLOČINA, A POSEBNO ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI

Narodna skupština Republike Srbije,
polazeći od činjenice da je Srbija punopravni član Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope,
da je Srbija potpisnik Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida,
naglašavajući da je genocid zločin po međunarodnom pravu koji je u suprotnosti sa duhom i ciljevima Ujedinjenih nacija koji civilizovani svet osuđuje,
podsećajući da je kroz celokupnu istoriju ljudskog roda genocid, bez obzira da li je vršen u vreme rata ili mira, pričinjavao veliku štetu čovečanstvu, kao i da medjunarodno pravo obavezuje zemlje-potpisnice Konvencije da genocid sprečavaju i, kada je izvršen, kažnjavaju,
ukazujući da je izvršenje genocida, planiranje genocida, neposredno ili javno vršenje genocida, pokušaj genocida i svako saučesništvo u genocidu, kažnjivo
naglašavajući da je poricanje genocida i odobravanje genocida čin koji ima karakter saučesništva u zločinu, jer je sprečavanje i kažnjavanje zločina genocida otelotvorenje savesti čovečanstva
Imajući u vidu najviše i opšteprihvaćene državne interese:
izgradnju i razvoj demokratskog, na načelu vladavine prava zasnovanog društva u Republici Srbiji, u kojem se dosledno poštuju ljudska prava,
očuvanje i jačanje stabilnosti i saradnje u regionu bivše Jugoslavije ili jugoistočne Evrope i
približavanje i uključivanje Republike Srbije, u evropske asocijacije sa krajnjim ciljem prijema u Evropsku Uniju;
uvažavajući napore relevantnih međunarodnih institucija, vladinih i nevladinih organizacija u pogledu saradnje sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu,
prepoznavajući važne korake koji su učinjeni formiranjem uslova za početak domaćih suđenja za ratne zločine,
insistirajući na principima i ciljevima Povelje Ujedinjenih nacija, pre svega, na poštovanju ljudskih prava i bezbednosti i
posebno ukazujući na osnovne principe Univerzalne deklaracije o pravima čoveka Ujedinjenih nacija:
- da je priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svetu;
- da je nepoštovanje i preziranje prava čoveka vodilo varvarskim postupcima, koji su vređali savest čovečanstva;
- da je bitno da prava čoveka budu zaštićena pravnim sistemom;
- da je nužno da se podstiče razvoj prijateljskih odnosa medu narodima;
- da je zajednički standard koji treba da postignu svi narodi i sve nacije da bi svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući ovu Deklaraciju stalno na umu, težio da učenjem i vaspitavanjem doprinese poštovanju ovih prava i sloboda da bi se postupnim unutrašnjim i međunarodnim merama obezbedilo njihovo opšte i stvarno priznanje i poštovanje kako među narodima samih država-članica, tako i među narodima onih teritorija koje su pod njihovom upravom.
Narodna Skupština Republike Srbije
OCENJUJE
Da shodno međunarodnim dokumentima koji su postali sastavni deo pravnog sistema Srbije, državni organi Republike Srbije imaju dužnost da preduzmu sve raspoložive mere za aktivno suočavanje sa genocidom i ratnim zločinima i pomognu rehabilitaciji žrtava i članova njihovih porodica.
Ovu dužnost državnih organa Republike Srbije nalažu:
1. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih nacija koji proklamuje:
“da se prema principima izraženim u Povelji Ujedinjenih nacija, priznavanje dostojanstva koje je bitno za sve članove ljudske porodice i njihovih jednakih i neotuđivih prava, predstavlja osnovu slobode, pravde i mira u svetu,” i propisuje:
1) da sloboda ubeđenja može biti predmet onih ograničenja koja predviđa zakon, a koja su nužna radi zaštite javne bezbednosti, reda, zdravlja ili morala, ili pak osnovnih prava i sloboda drugih lica.
2) da ostvarivanje slobode izražavanja obuhvata posebne dužnosti i odgovornosti i da zato može biti podvrgnuto izvesnim zakonskim ograničenjima radi poštovanja prava ili ugleda drugih lica, kao i zaštite državne bezbednosti, javnog reda, javnog zdravlja i morala.
3) da je svako propagiranje rata zakonom zabranjeno.
4) da je zakonom zabranjen svaki poziv na nacionalnu, rasnu ili versku mržnju i koji predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje.
2. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja, kao sastavni deo unutrašnjeg pravnog sistema, predviđa:
1) da sloboda ispovedanja ubeđenja može biti podvrgnuta samo onim ograničenjima koja su propisana zakonom i neophodna u demokratskom društvu u interesu javne bezbednosti, radi zaštite javnog reda, zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih;
2) da korišćenje svih sloboda povlači za sobom dužnosti i odgovornosti, ono se može podvrgnuti formalnostima, uslovima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom i neophodnim u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti, teritorijalnog integriteta ili javne bezbednosti, radi sprečavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprečavanja otkrivanja obaveštenja dobijenih u poverenju, ili radi očuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva.
3. Ustav Srbije, koji naglašava:
1) da je Povelja o ljudskim i manjinskim pravima sastavni deo Ustava, te da se odredbe međunarodnih ugovora o ljudskim i manjinskim pravima neposredno primenjuju;
2) da ratifikovani međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava imaju primat nad zakonodavstvom Srbije.
4. Povelja o ljudskim i manjinskim pravima, koja obavezuje:
1) da se ljudska i manjinska prava zajemčena Poveljom tumače na način kojim se unapređuju vrednosti otvorenog i slobodnog demokratskog društva, u skladu sa važećim međunarodnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava i praksom međunarodnih tela koja nadziru njihovo sprovođenje;
2) da sloboda ispoljavanja vere ili ubeđenja može biti ograničena zakonom, ako je to neophodno radi zaštite javne bezbednosti, zdravlja, morala ili prava drugih lica;
3) da se pravo na slobodu izražavanja može ograničiti zakonom, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih lica, očuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda, nacionalne bezbednosti, javnog zdravlja i morala ili javne bezbednosti;
4) da se sloboda okupljanja može ograničiti zakonima država-članica ako je to neophodno radi zaštite javne bezbednosti, javnog zdravlja i morala, nacionalne bezbednosti ili zaštite prava drugih lica;
5) da se pravo na slobodu udruživanja može ograničiti zakonima država-članica, ako je to neophodno radi zaštite javne bezbednosti, javnog zdravlja i morala, nacionalne bezbednosti ili zaštite prava drugih lica;
6) da se organizacije čije je delovanje usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, ukidanje zajemčenih ljudskih prava ili izazivanje rasne, nacionalne ili verske mržnje mogu zabraniti odlukom nadležnog suda;
7) da je zabranjeno i kažnjivo svako izazivanje i podsticanje nacionalne, rasne, verske ili druge neravnopravnosti, kao i izazivanje i raspirivanje nacionalne, rasne, verske i druge mržnje i netrpeljivosti;
8) da je država u obavezi da podstiče duh tolerancije i međukulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere za unapređenje uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje među svim ljudima koji žive na njenoj teritoriji, bez obzira na njihov etnički, kulturni, jezički ili verski identitet.
5. Zakon o nacionalnim manjinama Srbije, koji zabranjuje svaki oblik diskriminacije na nacionalnoj, etničkoj, rasnoj, jezičkoj osnovi, prema licima koja pripadaju nacionalnim manjinama, kao i da prava koja su predviđena ovim zakonom ne smeju biti korišćena radi ispunjenja ciljeva koji su suprotni načelima međunarodnog prava ili su upereni protiv javne bezbednosti, morala ili zdravlja ljudi.
U skladu sa navedenim međunarodnim dokumentima i Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima,
Narodna skupština Republike Srbije
ZAKLJUČUJE
- da državni organi Republike Srbije hitno moraju da preduzmu sve raspoložive mere koje bi omogućile da se navedene odredbe međunarodnih dokumenata i domaćih propisa u potpunosti primene;
- da proces izgradnje demokratskog i multietničkog društva ne može da se bazira na negiranju zločina koji su počinjeni u naše ime;
- da poštovanje ljudskih prava podrazumeva i poštovanje žrtava;
- da pravilno ocenjivanje i vrednovanje zločina podrazumeva suočavanje sa prošlošću i da je to jedini put ka novom početku u demokratsku budućnost;
- da genocid ne sme da se veliča, ne sme da se negira i ne sme da se zaboravi;
- da suočavanje s prošlošću zahteva sistem institucija, mehanizama i procesa, koje je Srbija dužna da usvoji i primeni;
REPUBLIKA SRBIJA SE OBAVEZUJE
- da će razotkriti i kazniti svako ideološko opravdanje zločina;
- da će građanima otvoriti mogućnost da odbace kompromitovane vrednosne stavove, i da će onemogućiti instrumente, aktere i posledice masovnog nasilja iz javnog i društvenog života;
- da će obezbediti vrednosni diskontinuitet sa lošom prošlošću usvajanjem mera i propisa koje će predstavljati pravni okvir za odricanje politike zločina a kako bi se afirmisao adekvatan sistem vrednosti i reafirmisao izgubljeni osećaj za pravdu;
- da će podsticati takav politički dijalog koji neće otvarati prostor za pravnu instituzionalizaciju zločina niti dovoditi u pitanje elementarni smisao kategorija ispravnog, dobrog i pravednog ponašanja;
- da će usvojiti sve mere kako bi pitanje odgovornosti za zločin postalo stalna tema u političkom i javnom životu;
- da neće dozvoliti prihvatanje posledica zločina, tako što će pravdanje genocida predstaviti kao legitiman politički stav;
- da će poštovati presude koje su jasno definisale pravni karakter zločina genocida izvršenog u Srebrenici;
- da će se jasno obratiti žrtvama i njihovoj zajednici i priznati da je zločin izvršen u naše ime, i tim činom legitimne i moralne demonstracije distancirati se od zločina
Žrtve imaju pravo na to i to očekuju od nas.
U Beogradu, dana 10. jula 2009. godine
...............................

 


Sajt Peščanika...

Sinopsis

11. i 12. jula 1995. srebreničku enklavu su zauzele snage Vojske bosanskih Srba (VRS) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

10. i 11. jula 1995. hiljade bosanskih muslimana pobeglo je iz enklave u bazu UN-a u Potočarima, blizu Srebrenice, gde su tražili zaštitu UN-ovog holandskog bataljona.

Istovremeno, približno 15.000 muškaraca, bosanskih muslimana iz enklave, kao i nekih žena i dece, okupili su se u selima Šusnjari i Jaglići i 11. jula u ogromnoj koloni krenuli kroz šume prema gradu Tuzli.

noz_zica_srebrenica.jpgRatko Mladić, komandant Glavnog štaba VRS-a i članovi njegovog štaba razradili su plan da ubiju stotine vojno sposobnih muškaraca koji su izdvojeni iz grupe muslimana u Potočarima.

Ljubiša Beara, šef bezbednosti Glavnog štaba, bio je zadužen za organizaciju, transport, pogubljenja po kratkom postupku i pokapanja muslimanskih žrtava.

Zdravko Tolimir, pomoćnik komandanta za bezbednost i obaveštajne poslove u Glavnom štabu, nadgledao je Ljubišu Bearu na tim zadacima.

Ljubiši Beari su u tim zadacima pomagali:

Vujadin Popović, šef bezbednosti Drinskog korpusa; Momir Nikolić, šef bezbednosti Bratunačke brigade i Drago Nikolić, šef bezbednosti Zvorničke brigade.

Za instrukcije i naređenja za provođenje operaciju ubijanja, navedeni oficiri bezbednosti oslanjali su se na komandante Ratka Mladića, Radislava Krstića, Vinka Pandurevića, Ljubomira Borovčanina, Vidoja Blagojevića i druge.

Radivoje Miletić je bio vršilac dužnosti načelnika Glavnog štaba VRS-a i bio je glavni savetnik Ratka Mladića. On je imao ključnu ulogu u pripremama za provođenje Mladićevih naređenja.

Milan Gvero je bio jedan od sedam pomoćnika koji su bili neposredno odgovorni komandantu glavnog štaba, Ratku Mladiću. Kako bi prisilili muslimansko stanovništvo Srebrenice i Žepe da napusti to područje, vojska bosanskih Srba stvorila je nepodnošljive životne uslove za stanovnike enklave, vojno porazila muslimanske snage, onesposobila lokalne snage UN-a i sprečila međunarodnu zaštitu enklava spolja.

Sprovođenje plana da se liše života vojno sposobni muškarci iz Srebrenice počelo je poslepodne 12. jula prisilnim odvajanjem vojno sposobnih muškaraca iz Potočara od njihovih porodica.

Od poslepodneva 12. jula i tokom celog dana 13. jula, više od 1.000 vojno sposobnih muškaraca muslimana transportovano je u Bratunac, gde su tokom 14. i 15. jula bili privremeno zatočeni u zgradama i vozilima.

Ujutro 13. jula i tokom celog tog dana, više od 6.000 vojno sposobnih muškaraca muslimana predato je snagama bosanskih Srba koje su bile stacionirane uz put između Bratunca, Konjević Polja i Milića.

Većina tih zarobljenika transportovana je u Bratunac ili Kravicu gde su privremeno bili zatočeni u zgradama i vozilima, zajedno sa muškarcima koji su bili izdvojeni u Potočarima.

Masovno i sistematsko ubijanje muškaraca iz Srebrenice počelo je ujutro 13. jula u približno 11.00 sati i nastavilo se tokom jula 1995.

Do 1. novembra 1995. celokupno muslimansko stanovništvo bilo je uklonjeno iz Srebrenice i Žepe, a snage VRS-a i MUP-a su ubile više od 7.000 muškaraca i dečaka.

Izvor: optužnice Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu

AtačmentiKomentari (103)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

gorran2 gorran2 10:03 11.07.2009

Srebrenica

KafaJeGotova KafaJeGotova 13:07 11.07.2009

Re: Srebrenica

potpuni poraz.thom yorke / radiohead
Street Spirit has no resolve. It is the dark tunnel without the light at the end. It represents all tragic emotion that is so hurtful that the sound of that melody is its only definition.
drug.clan drug.clan 15:07 11.07.2009

Re: Srebrenica

KafaJeGotova
potpuni poraz.
thom yorke / radiohead
Street Spirit has no resolve. It is the dark tunnel without the light at the end. It represents all tragic emotion that is so hurtful that the sound of that melody is its only definition.
rekli su sta su mislili ali nisu dozvolili da budu uvuceni u prljavu politizaciju i izrabljivanje ljudske patnje zarad necijih visih ciljeva.
Za njih su sva deca ista i to bi mogli nauciti od njih
Exitus Letalis Exitus Letalis 15:53 11.07.2009

Re: Srebrenica

gorran2

medju danas sahranjenim je 46 mladića od 18 godina i manje.
nekoliko ih je od 14 godina.
najstarija žrtva je žena preko 80 godina.

strava!
Milan Karagaća Milan Karagaća 10:24 11.07.2009

ko čeka,ima da se načeka

u duhu one "Čekala sam kraj prozora kad će svanut rujnazora...."
mora biti mnogo strpljiv......da prođu regate

a policija je juče mirno čekala dok su oni "mirno" uzvikivali i "dostojanstveno" Srbiju "uzdizali":
„“Ne damo Mladića - daćemo vam Tadića!“, „Srpska Srbija - pravoslavna država,” „Od Topole, od Topole, pa do Ravne gore“ i „Sprem'te se sprem'te, četnici“, sa „Bacajte bombe četnici!“.
„Lažete, veštice” „Idite u Kravice!“, „Idite u Bratunac“ „Kurve u crnom“,
„Neka znaju pičke dosovske/Đenerala ako uhapse/Svi će Srbi puške uzeti/Sve ćemo vas redom pobiti“, „Idi, idi, ko te jebe/Može Srpska i bez tebe/Federacijo“, te „Srbija, Rusija - pravoslavna unija“.
i dalje i ovde
sentinel26 sentinel26 12:07 11.07.2009

Re: ko čeka,ima da se načeka

Milan Karagaća
u duhu one "Čekala sam kraj prozora kad će svanut rujnazora...."
mora biti mnogo strpljiv......da prođu regate
a policija je juče mirno čekala dok su oni "mirno" uzvikivali i "dostojanstveno" Srbiju "uzdizali":
„“Ne damo Mladića - daćemo vam Tadića!“, „Srpska Srbija - pravoslavna država,” „Od Topole, od Topole, pa do Ravne gore“ i „Sprem'te se sprem'te, četnici“, sa „Bacajte bombe četnici!“.
„Lažete, veštice” „Idite u Kravice!“, „Idite u Bratunac“ „Kurve u crnom“,
„Neka znaju pičke dosovske/Đenerala ako uhapse/Svi će Srbi puške uzeti/Sve ćemo vas redom pobiti“, „Idi, idi, ko te jebe/Može Srpska i bez tebe/Federacijo“, te „Srbija, Rusija - pravoslavna unija“.
i dalje i ovde

Pa to je prijatelju samo jedno obično "izražavanje različitog mišljenja", šta bi drugo moglo biti u Srbiji ?

Ova ponuda u vezi Tadića je smiješna, kada se zna ko se sve nadao uspješnoj zamjeni Karadžića za Mladića, ali oni "zlotvori" nijesu pristali, sram ih bilo.

Otkuda sada DOS kada je on sahranjen još 2003. istina bez opijela, a sada poslije čuvenog pomirenja smiješno je i pominjati da je on ikada i postojao.
Milan Karagaća Milan Karagaća 12:35 11.07.2009

Re: ko čeka,ima da se načeka

Otkuda sada DOS kada je on sahranjen još 2003. istina bez opijela, a sada poslije čuvenog pomirenja smiješno je i pominjati da je on ikada i postojao.

E da je to jedino što oni ne znaju ali dobro im prolazi kao parola.
A još važnije,pokazuje to da se takvi nisu promijenili niti se mijenjaju.
mrvicak mrvicak 18:56 12.07.2009

Re: ko čeka,ima da se načeka

Milan Karagaća
Otkuda sada DOS kada je on sahranjen još 2003. istina bez opijela, a sada poslije čuvenog pomirenja smiješno je i pominjati da je on ikada i postojao.

E da je to jedino što oni ne znaju ali dobro im prolazi kao parola.
A još važnije,pokazuje to da se takvi nisu promijenili niti se mijenjaju.


Iskreno, ipak se malko promenilo - do pre nekoliko godina nije bilo uopšte policije koja bi okružila nas koji obeležavamo zločin u Srebrenici.... stajali su, u malom broju u uniformama, sa strane i prosto posmatrali, ne sprečavajući obrazovce i slične da sa dreke prelaze i na dela.

U ovaj petak, kao i prethodnih par godina, su ipak napravili krug, sprečavajući ih da mlate ljude...
Možemo se samo nadati da ćemo dočekati da naprave i sledeći korak napred - krenu da hapse ove što prete i po sred trga republike šire međunacionalnu mržnju i slave zločine i zločince...
gorran2 gorran2 10:48 11.07.2009

Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

i 2009.

"Stoga se Srbima nameće danas prva i osnovna dužnost:
da stvore i organizuju homogenu Srbiju koja ima da obuhvati celo etničko područje na kome Srbi žive, i da joj osiguraju potrebne strateške i saobraćajne linije i čvorove, te privredna područja kako bi joj bio omogućen i obezbeđen slobodan privredni, politički i kulturni život i razvitak za sva vremena.
Te strateške i saobraćajne linije i čvorovi, potrebni za sigurnost, život i opstanak Srbije, iako gdegde danas ne bi imali srpsku većinu, imaju da posluže Srbiji i srpskom narodu da se ne bi više ponavljala teška stradanja koja Srbima nanose njihovi susedi čim se pruži prilika.
Preseljavanje i izmena žiteljstva, naročito Hrvata sa srpskog i Srba sa hrvatskog područja, jedini je put da se izvrši razgraničenje i stvore bolji odnosi između njih, a time otkloni mogućnost da se ponove strašni zločini koji su se dešavali i u prošlom ratu, a naročito u ovom sadanjem, na svemu području na kome su Srbi i Hrvati bili izmešani, i gde su Hrvati i Muslimani s planom išli za istrebljenje Srba."


Stevan Moljević: HOMOGENA SRBIJA, 30.06.1941.

"1) Srbi imaju dužnost, orai treba sve da učine da, po slomu Nemačke i njenih saradnika, ponovo i što je moguće pre zauzmu celokupnu svoju ratom izgubljenu teritoriju tj. Jugoslaviju u njenoj celokupnosti, više no što smo prošlog rata našom neumešnošću propustili da uzmemo, a što nam nužno pripada, kao uslov državne celine.
To je skoro isto ono što i naši prijatelji misle u tačci 1 i 2 pod a) svoga memoranduma, gde predlažu da se učini sve da se dođe do svršenog čina, pre nego mirovni pregovori i počnu i gde dodaju da nam zato nedostaje vojmčke snage koja je ludo utrošena. Kod ove tačke pročitao sam Vašu primedbu koju sam pravilno razumeo. Vi ste tamo kazali: ako se reši pitanje komunista i pomoć stigne blagovremeno bilo bi snage.
Ovde se, dakle, pre svega, postavlja pitanje komunista.
...
"II. Pitanje homogene srpske države, koja ima da obuhvati celo etničko područje na kome danas Srbi žive, jeste van diskusije. U tom se slažu svi Srbi.
Što se razgraničenja sa Hrvatima tiče, potrebno je, svakako, da primimo k znanju i uzmemo u obzir mišljenje koje su nam naši prijatelji iz Beograda izložili na osnovu opsežnog i, verujem, pažljivog i svesnog konsultovanja viđenijih Srba iz svih naših pokrajina. Ali, ovo pretežno vojničko pitanje pozvani su da rešavaju na prvom mestu vojnici. Ja kažem pretežno vojničko, jer pretpostavljam da vojnik koji rešava pitanje strategijskih granica, mora, isto tako, da vodi računa i o saobraćajnim linijama i čvorovima potrebnim za osiguranje života i opstanak države, kao i o privrednom području radi obezbeđenja slobodnog, poliitičkog, privrednog i kulturnog života za sva vremena.
Ja mislim, Vi to uostalom najbolje znate, da je ovo pitanje odavno prečišćeno i da se o njemu mislilo i rešavalo još onda kada su nas Hrvati postavljali pred dilemu: s njima i dalje, ili bez njih? Sećam se vrlo dobro da mi je, još pre nekoliko godina, general Simović, prilikom jedne posete, koju sam mu učinio u njegovoj kancelariji i povodom aktuelnog razgovora o Hrvatima, dok je bio načelnik Glavnog generalštaba, na karti koja je visila na zidu iznad njegovog pisaćeg stola, pokazao strategijske granice, koje bismo morali zauzeti u slučaju njihovog odvajanja od nas. Naravno da ih se ja sada ne mogu setiti, ali ih Vi, uveren sam, znate napamet. U svakom slučaju o ovome čisto vojničkom pitanju zna se, dakle, ko je pozvan da se pozabavi.
U pogledu tačke pod II b), gde se govori o tome da je potrebno zaposednuti teritoriju odmah, i pre nego se iko pribere iščistiti od stranog elementa, mislim da nam ovo pitanje ne mora zadavati mnogo brige. Pamtim vrlo dobro stanje u kome se Evropa nalazila posle prošlog rata. Ratujuće države bile su toliko zauzete svojim brigama, da ni jedna, tako reći, nije mogla voditi računa šta druge u svojim granicama rade i preduzimaju. U prvoj godini posle prošlog rata mogao se prosto istrebiti jedan dobar deo svega neželjenog stanovništva, da niko radi toga i ne okrene glavu. Dakle, ako budemo pametni, ovo pitanje čišćenja odnosno preseljavanja i izmene stanovništva, neće nam biti naročito teško."


Dragiša Vasić, april 1942.

Zvornik 1991. - 48.102 (59,16%) Muslimana. Proterani ili pobijeni 1992. Zvornik je jedan od "strateških i saobraćajnih linija i čvorova od značaja za srpske zemlje".
Foča 1991. - 20.790 (51,31%) Muslimana. Proterani ili pobijeni 1992. Foča je jedan od "strateških i saobraćajnih linija i čvorova od značaja za srpske zemlje".
Bratunac 1991. - 21.535 (64,05%) Muslimana. Proterani ili pobijeni 1992. Bratunac je jedan od "strateških i saobraćajnih linija i čvorova od značaja za srpske zemlje".
Vlasenica 1991. - 18.727 (55,17%) Muslimana. Proterani ili pobijeni 1992. Vlasenica je jedan od "strateških i saobraćajnih linija i čvorova od značaja za srpske zemlje".
Srebrenica 1991. - 27.572 (75,19%) Muslimana. Proterani ili pobijeni 1992-1995. Srebrenica je jedan od "strateških i saobraćajnih linija i čvorova od značaja za srpske zemlje".
Bijeljina 1991. - 30.229 (31,16%) Muslimana. Proterani ili pobijeni 1992. Bijeljina je jedan od "strateških i saobraćajnih linija i čvorova od značaja za srpske zemlje".
Višegrad 1991. - 13.471 (63,54%) Muslimana. Proterani ili pobijeni 1992. Višegrad je "od strategijskog značaja za srpske zemlje".
Prijedor 1991. - 55.667 (49,46%) Muslimana i Hrvata. Oko 4.000 pobijeno 1992, ostali deportovani. Prijedor je sa Ljubijom "privredno područje od značaja za srpske zemlje".
Sanski Most 1991. - 32.458 (53,81%) Muslimana i Hrvata. Proterani ili pobijeni 1992. Sanski Most je "srpske zemlje".
Banjaluka 1991. - 57.584 (29,42%) Muslimana i Hrvata. Proterani ili pobijeni 1992. Banjaluka je "srpske zemlje".
...
Zaključak:

Danas u Banjaluci (glavnom gradu Republike Srpske) imate Ravnogorsku ulicu, pa pored nje ulicu Dragiše Vasića, pa pored nje ulicu Stevana Moljevića.
gorran2 gorran2 10:55 11.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

Možda bi lakše prošlo, da neko predloži da se umesto rezolucije o Srebrenici usvoji HOMOGENA SRBIJA Stevana Moljevića?
gorran2 gorran2 11:06 11.07.2009

Fala bogu, komunista smo se rešili

Ovde se, dakle, pre svega, postavlja pitanje komunista.libkonz libkonz 11:12 11.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

šta je tvoja poenta Gorane? Svi su Srbi zločinci? Da li je ovo blog o zločinima u Srebrenici ili o Ravnogorskom pokretu? Otvori lepo blog o pokretu Draže Mihailovića pa da tamo raspravljamo. Vrlo rado ću se uključiti u tu priču. Šta je poenta ovih slika? Udeo u srebreničkom zločinu Zorana Đinđića???
libkonz libkonz 11:14 11.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

a ova drinska regata danas, stvarno morbidno. Još sa sve trubačima.
gorran2 gorran2 11:17 11.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

šta je tvoja poenta Gorane? Svi su Srbi zločinci?
Ne, nego razjašnjenje zašto Srbija ne usvaja Rezoluciju.
Nisu svi Srbi zločinci.
Daleko od toga.
Nisu Srbi "kao takvi" zločinci.
Naprotiv.
Ali su žrtve otrovne propagande i sistematskog ispiranja mozga
blue_song blue_song 11:18 11.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Stvarno, koja je poenta sa slikom Zorana Djindjica?!
Goran Vučković Goran Vučković 11:19 11.07.2009

Prošlost traje zauvek

. Ratujuće države bile su toliko zauzete svojim brigama, da ni jedna, tako reći, nije mogla voditi računa šta druge u svojim granicama rade i preduzimaju. U prvoj godini posle prošlog rata mogao se prosto istrebiti jedan dobar deo svega neželjenog stanovništva, da niko radi toga i ne okrene glavu.

Ovo se verovatno odnosi na genocid nad Jermenima (makar). Puštanje da se ovakve stvari dese, čak i kod "saveznika" (a posebno guranje toga posle pod tepih) je očigledno savršen recept za razmnožavanje.
Exitus Letalis Exitus Letalis 11:22 11.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

Danas u Banjaluci (glavnom gradu Republike Srpske) imate Ravnogorsku ulicu, pa pored nje ulicu Dragiše Vasića, pa pored nje ulicu Stevana Moljevića.

i dodik na vlasti.
koga obožavaju ovde.
na svim promotivnim skupovima, utakmicama etc. rado viđen zvanični gost.
schweppes92 schweppes92 11:22 11.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

libkonz
a ova drinska regata danas, stvarno morbidno. Još sa sve trubačima.


Baš kao i 15. avgust ... s jedne strane se u veselju slavi dan državnosti a s druge oplakuju žrtve Oluje...
jbg, život...
gorran2 gorran2 11:23 11.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Stvarno, koja je poenta sa slikom Zorana Djindjica?!
Poenta je (kad već moram da crtam) sledeća:

Peti Oktobar je Srbiji doneo demokratizaciju (doduše, pljačka je nastavljena nesmanjenom žestinom).
Ali, u pogledu odgovornosti za ratove i stava prema "srpskom nacionalnom interesu", bio je podvala. Umesto fašizma i bezobzirnog nacionalizma, kao "tema za mobilizaciju" izabran je, i za tu priliku izmišljen, tobožnji komunizam.
Kao tribute to Dragiša Vasić. Uostalom, "pitanje komunista" je stalno na dnevnom redu svih nacionalnih boraca...
Exitus Letalis Exitus Letalis 11:25 11.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Stvarno, koja je poenta sa slikom Zorana Djindjica?!

pa družio se s ovim likovima - braća karadžić i rajko petrov nogo.
nisu se slučajno sreli u kafani.

skinuo zvezdu, doneo trojeručicu u skupštinu...

možda se posle promenio, al fakat je da je bilo drugačije.

nije on samo bio na palama. "delio" je bosnu.
prvi je rekao da bosna treba da se podeli 51:49, iako srbi nisu bili većina u bih.

pogledajte snimak tv dević. ima na yutube.
a godina je 96.
dakle, i posle je mislio tako kao i 92.
gorran2 gorran2 11:26 11.07.2009

Re: Prošlost traje zauvek

Goran Vučković
. Ratujuće države bile su toliko zauzete svojim brigama, da ni jedna, tako reći, nije mogla voditi računa šta druge u svojim granicama rade i preduzimaju. U prvoj godini posle prošlog rata mogao se prosto istrebiti jedan dobar deo svega neželjenog stanovništva, da niko radi toga i ne okrene glavu.

Ovo se verovatno odnosi na genocid nad Jermenima (makar). Puštanje da se ovakve stvari dese, čak i kod "saveznika" (a posebno guranje toga posle pod tepih) je očigledno savršen recept za razmnožavanje.
Naravno. Dobro se sećam "duha devedeset druge". Ne smemo dozvoliti da budemo ponovo iznenađeni kao četrdeset prve. Ovoga puta mi ćemo njih, preventivno... "Oni" su izvršili genocid, osuđeno par ljudi, i, kad se stvar smirila, izvršili referendum i "konstituisali se". Ovaj put ćemo "mi" biti "pametni"...
gorran2 gorran2 11:34 11.07.2009

Re: Prošlost traje zauvek

Međutim, naša civilizacija za sada nema neko efikasno i civilizovano rešenje za ovaj problem...
Goran Vučković Goran Vučković 11:46 11.07.2009

Korisni idioti

Naravno. Dobro se sećam "duha devedeset druge". Ne smemo dozvoliti da budemo ponovo iznenađeni kao četrdeset prve. Ovoga puta mi ćemo njih, preventivno... "Oni" su izvršili genocid, osuđeno par ljudi, i, kad se stvar smirila, izvršili referendum i "konstituisali se". Ovaj put ćemo "mi" biti "pametni"...

Ovaj put, sudeći po izjavama Florens Artman (iako ona izbegava da to tako direktno formuliše), ova ekipa gore je puštena da pobije hiljade ljudi, da bi se posle obesili kao vrana, za primer. "Korisni idioti", ili kako se to ono beše zove. Genocidni cinizam...
adam weisphaut adam weisphaut 12:10 11.07.2009

Re: Prošlost traje zauvek

Naravno. Dobro se sećam "duha devedeset druge". Ne smemo dozvoliti da budemo ponovo iznenađeni kao četrdeset prve. Ovoga puta mi ćemo njih, preventivno... "Oni" su izvršili genocid, osuđeno par ljudi, i, kad se stvar smirila, izvršili referendum i "konstituisali se". Ovaj put ćemo "mi" biti "pametni"...

Naravno da je taj scenario "opamećivanja naroda" bio široko prihvaćen, podržan i planski sproveden od strane medija, inetlogencije, vlasti-političkog sistema uopšte...dakle širokouspostavljenim konsenzusom, zato je i tolika potreba da se klizajućom metodologijom i najneverovatnijim čitanjima teroja zavere odbrani ono što se odbraniti ne može (vidimo to i kod onih od koga se to ne bi očekivalo), ovo pitanje ostaje bolna tačka srpske samopercepcije za čije rešenje će mporati još mnogo vremena da prođe, dotle će se oni koji na njemu insistiraju suretati sa salvama mržnje i uvreda ili u najmanju ruku slabo-prikrivenim "učenim" prezirom...
Milan Karagaća Milan Karagaća 12:26 11.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

Danas u Banjaluci (glavnom gradu Republike Srpske) imate Ravnogorsku ulicu, pa pored nje ulicu Dragiše Vasića, pa pored nje ulicu Stevana Moljevića.

i Rade Radića,a nisamsiguran da je ostala Mladena Stojanovića.
Goran Vučković Goran Vučković 12:30 11.07.2009

Doktor Mladen još među Banjalučanima

i Rade Radića,a nisamsiguran da je ostala Mladena Stojanovića.

Izgleda da jeste - bar na bazi ovoga.

EDIT: Ali je Dr. Mladen bio nešto manje popularan među Sarajlijama. Evo ovde sa mondo portala prenesen tekst iz Nezavisnih o ulicama u BiH.
Inner Party Inner Party 12:37 11.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

gorran2
...
Danas u Banjaluci (glavnom gradu Republike Srpske) imate Ravnogorsku ulicu, pa pored nje ulicu Dragiše Vasića, pa pored nje ulicu Stevana Moljevića.[/b]


Da, zasto Beograd nema Ravnogosku ulicu?!


bojan ljubomir jugovic bojan ljubomir jugovic 12:42 11.07.2009

Ivana Gorana Kovačića

Naziv ulice je zadržan, planirana je i rekonstrukcija po površini najvećeg gradskog parka
"Dr Mladen Stojanović", u samom centru grada odmah preko puta hotela Bosna
i Banskih dvora postoji mali ali lijep i uređen Trg palih boraca - sa bistama
heroja iz Nob-a
drug.clan drug.clan 14:56 11.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

gorran2
Ovde se, dakle, pre svega, postavlja pitanje komunista.


najlakse je bilo optuziti one kojih vise nema ili su se sakrili u rupe. Svaliti sve na njih i nastaviti sve po starom.
gorran2 gorran2 15:08 11.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

Milan Karagaća
Danas u Banjaluci (glavnom gradu Republike Srpske) imate Ravnogorsku ulicu, pa pored nje ulicu Dragiše Vasića, pa pored nje ulicu Stevana Moljevića.

i Rade Radića,a nisamsiguran da je ostala Mladena Stojanovića.
Ima ulica čuvenog Uroša Drenovića, Lazara Tešanovića, kao i Rade Radića, koji je, u saradnji sa Lazarom, ubio doktora Mladena.


Rade Radić sa generalom Štalom, komandantom genocida na Kozari


Uroš Drenović sa ustašama u Banjaluci

S druge strane, ostale su biste narodnih heroja na trgu, i većina naziva ulica...
gorran2 gorran2 15:08 11.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

Inner Party
gorran2
...
Danas u Banjaluci (glavnom gradu Republike Srpske) imate Ravnogorsku ulicu, pa pored nje ulicu Dragiše Vasića, pa pored nje ulicu Stevana Moljevića.[/b]

Da, zasto Beograd nema Ravnogosku ulicu?!
exactly
blablabla2 blablabla2 18:37 11.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

gorran2
Ovde se, dakle, pre svega, postavlja pitanje komunista.
ma ovaj djindjic mi je oduvek bio saren..cas sa vukom,cas kod slobe na kaficu,pa sa radovanom na guslarsko vece..ehmm politika je stvarno ..
blablabla2 blablabla2 18:43 11.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941,

ne razume,kako to da se komunisti svuda trpaju.danas brate nije rec o partizanima i cetnicima nego se obelezava zlocin u srebrenici..zar morate svaku prilku da koristite za vase politicke obracune i prolivate krokodilske suze..da su ti isti cetnici pobedili ne bi nikad bilo rata u jugoslaviji,i i ne bi bilo srebrenice.muslimani su u kraljevini jugoslaviji uzivali veca prava nego danas bosnjaci u sarajevu..rat su izazvali komunjare milosevic,tudjman i izetbegovic pre svega..
Milan Karagaća Milan Karagaća 18:44 11.07.2009

Re: Doktor Mladen još među Banjalučanima

Goran Vučković
i Rade Radića,a nisamsiguran da je ostala Mladena Stojanovića.

Izgleda da jeste - bar na bazi ovoga.

EDIT: Ali je Dr. Mladen bio nešto manje popularan među Sarajlijama. Evo ovde sa mondo portala prenesen tekst iz Nezavisnih o ulicama u BiH.

Hvala na informacijama.
A mašala ima svakakvih gluposti:
u Bosanskoj Krupi ulica koja je nosila ime Ive Lole Ribara, narodnog heroja iz Drugog svetskog rata, dobila ime Zlatni ljiljani.

Ulica maršala Tita u Bosanskom Petrovcu postala je Bosanska ulica, a u ovoj opštini Dom partizana postao je Dom ljiljana.
Tako je u Sarajevu bivša Ulica Mladena Stojanovića sada Mehmed-bega Kapetanovića, Vuka Karadžića je Pehlivanuša, Đure Đakovića danas je Alipašina, Ivana Gundulića sada je Kotromanića, Ivana Mažuranića je Tabašnica, a bivša JNA danas je Ulica Zelenih beretki...
U Banjaluci nema Titove ulice, Ulica fra Grge Martića sada je Srpska, Ulica A.G. Matoša danas je Ravnogorska, banjalučko naselje Gornji šeher preimenovano je u Srpske toplice, Šehitluci se nazivaju Banj brdo, Mejdan je Obilićevo, a naselje Budžak je Lazarevo...

Ime pokojnog Alije Izetbegovića, bivšeg predsednika Predsedništva BiH i Stranke demokratske akcije, uglavnom nose trgovi i aleje, a ovaj naziv ponavlja se više od deset puta

Ulice u opštinama u kojima su Hrvati većinsko stanovništvo nose potpuno druga imena. Trg Franje Tuđmana, Trg Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana, Trg hrvatskih branitelja, ulice Gojka Šuška, Janka Bobetka, Mate Bobana, Ulica HVO-a, samo su neki od naziva ulica u opštini Posušje.
Slična situacija je i drugim takvim opštima, pa su u njima najčešći nazivi po banu Jelačiću, Stjepanu Radiću, Anti Starčeviću, kralju Tomislavu i drugi.

U nekoliko opština u RS ulice nose naziv po đeneralu Dragoljubu - Draži Mihailoviću.
Važno je da su braća jedinstveni u rasčišćavanju sa partizanima,a što su rasčistili i sa zdravom pameti budalama ionako to nije važno.
dragoljub92 dragoljub92 19:45 11.07.2009

Re: Doktor Mladen još među Banjalučanima

[u]Važno je da su braća jedinstveni u rasčišćavanju sa partizanima,a što su rasčistili i sa zdravom pameti budalama ionako to nije važno.

[/u]
gorio92 gorio92 22:36 11.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

prvi je rekao da bosna treba da se podeli 51:49, iako srbi nisu bili većina u bih.

Jena je stvar razmišljati o podeli, razgovarati o tome a druga uzeti pušku u ruke i ubijati da ne bi delio.
jesen92 jesen92 01:44 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

pa družio se s ovim likovima - braća karadžić i rajko petrov nogo.
nisu se slučajno sreli u kafani.

skinuo zvezdu, doneo trojeručicu u skupštinu...

možda se posle promenio, al fakat je da je bilo drugačije.

nije on samo bio na palama. "delio" je bosnu.
prvi je rekao da bosna treba da se podeli 51:49, iako srbi nisu bili većina u bih.

pogledajte snimak tv dević. ima na yutube.
a godina je 96.
dakle, i posle je mislio tako kao i 92.
..ne mogu da verujem da ovo cujem od tebe.....Djindjic je po svemu sto si napisala zasluzio da bude ubijen...SRAMOTA!....Ispasce na kraju da je Dindjic naredio zlocin u Srebrenici a da je Ivica Dacic jedan divan covek levicar koji mrava nije zgazio....
Exitus Letalis Exitus Letalis 02:53 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

..ne mogu da verujem da ovo cujem od tebe...

šta nije tačno? jednostavno, čovek nije bio idealan kao što se sada prikazuje.
osim toga, ajde malo prokopaj po štampi, pa vidi koliko su ga "voleli" oni koji ga sada
kada nije živ obožavaju i dižu u zvezde.
nisam nikada bila njegov fan.
čak ni glasač. član sam i glasač bila sdu-a i ostala.
al nikad, ama baš nikad nisam rekla ništa ružno o njemu.
a ni netačno.
Djindjic je po svemu sto si napisala zasluzio da bude ubijen...

već sam prethodno rekla šta mislim. ovo što si napisao/la je obično odvratno učitavanje...
ni spomenula.
za razliku od raznih koji su govorili ako đinđić preživi srbija neće i da je i tito pred smrt imao kraću nogu etc.
e, ti koji su to govorili, sada imaju milione glasača ili su vrlo zgodni (potencijalni) koalicioni partneri ili su u miru sa svojim izjavama ili oni koji sada vode stranku ubijenog premijera ič se ne osvrću na to.
jer im je glavni na teve ovaj jedan a ovaj drugi "zreo političar".
o njima treba da se govori i piše.
razmisli!
Ispasce na kraju da je Dindjic naredio zlocin u Srebrenici a da je Ivica Dacic jedan divan covek levicar koji mrava nije zgazio....

ispašće po kome?
nemam reči koliko su mi mrski svi ovi iz espeesa koji su se vrnuli ko da ništa nije bilo.
i sto puta sam napisala da dobrodošli u 90-te!
evo, ponavljam - dobrodošli u 90-te.
svi pod lipu na ćabu!

p.s. i seti se ko ih gura u tu socijalističku internacionali ilikakogodsezovetonešto kad je reč o levičarima!
i ko je reko da su imali istu tragediju - i naš i vaš predsednik nije živ!
i ko im je dao sva ta glavna ministarstva - policiju, prosvetu, nauku, kapitalne investicije, potpredsednik vlade, predsednika skupštine... el ima nešto što su tražili a nisu dobili?!?!?!
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:34 12.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

Inner Party
gorran2
...
Danas u Banjaluci (glavnom gradu Republike Srpske) imate Ravnogorsku ulicu, pa pored nje ulicu Dragiše Vasića, pa pored nje ulicu Stevana Moljevića.[/b]


Da, zasto Beograd nema Ravnogosku ulicu?!Imaće, državna komisija radi na tome.Homen lično zadužen i pružiće otpor svakome ko se ne bude slagao.
A ulica Partizanske avijacije imada se zove ulica "Ravnogorske avijacije", nema veze što je nisu imali kao što se nisu ni borili protiv okupatora ali Homen&Srećković poučeni Vukom i Danom znaju. Možda otkriju da je četnička avijacija lično sadejstvovala savezničkoj u bombardovanju Berlina i tako doprinela da se Hitler ubije.
mikimedic mikimedic 09:52 12.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

Imaće, državna komisija radi na tome.Homen lično zadužen i pružiće otpor svakome ko se ne bude slagao.
A ulica Partizanske avijacije imada se zove ulica "Ravnogorske avijacije", nema veze što je nisu imali kao što se nisu ni borili protiv okupatora ali Homen&Srećković poučeni Vukom i Danom znaju. Možda otkriju da je četnička avijacija lično sadejstvovala savezničkoj u bombardovanju Berlina i tako doprinela da se Hitler ubije.


ovo je nisko.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 09:56 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Jesen
..ne mogu da verujem da ovo cujem od tebe.....Djindjic je po svemu sto si napisala zasluzio da bude ubijen...SRAMOTA!


A sto te to cudi? Za njih je vrhunski zlocin zalaganje za podelu Bosne. Jugoslavija se moze pocepati, Srbija isto tako - ali Bosna i Kosovo moraju ostati celoviti po svaku cenu. Sta ce ljudi, bore se politicke ciljeve pisca "Islamske Deklaracije" Alije Izetbegovica i i ratnog zlocinca i teroriste Hasima Tacija ...

ps. I arapski seici podrzavaju obe gore pomenute politike ... a oni i imaju najvise para da finansiraju kojekakve NVO ... sto u danasnje krizno vreme nije za zanemarivanje
adam weisphaut adam weisphaut 10:01 12.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

ovo je nisko.

Taman po Homenovoj meri...
vracarac92 vracarac92 10:10 12.07.2009

Re: Srpske zemlje, srpski interesi, 1941, 1992

Imaće, državna komisija radi na tome.Homen lično zadužen i pružiće otpor svakome ko se ne bude slagao.

Nadam se kao sto se nadam da ce i Drazin grob konacno biti pronadjen.
Naravno, nadam se da ce se i sva komunisticka stratista otkriti kao i imena svih njihovih nevinih zrtava.

Tek tada ce u Srbiji biti moguce da se zaboravi podela na partizane i cetnike, komuniste i monarhiste.


Exitus Letalis Exitus Letalis 10:23 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Virtuelni Vasilije
Jesen
..ne mogu da verujem da ovo cujem od tebe.....Djindjic je po svemu sto si napisala zasluzio da bude ubijen...SRAMOTA!


A sto te to cudi? Za njih je vrhunski zlocin zalaganje za podelu Bosne. Jugoslavija se moze pocepati, Srbija isto tako - ali Bosna i Kosovo moraju ostati celoviti po svaku cenu. Sta ce ljudi, bore se politicke ciljeve pisca "Islamske Deklaracije" Alije Izetbegovica i i ratnog zlocinca i teroriste Hasima Tacija ...

ps. I arapski seici podrzavaju obe gore pomenute politike ... a oni i imaju najvise para da finansiraju kojekakve NVO ... sto u danasnje krizno vreme nije za zanemarivanje

eee, de si vaso?
baš si falio:)))

p.s. sve znaš - mi, toma i nesvrstani:)))
libela libela 12:05 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Exitus Letalis


eee, de si vaso?
baš si falio:)))

p.s. sve znaš - mi, toma i nesvrstani:)))


Lepo ti covek napisao... a ti se sprdas!
Ili odgovori ili ne lupetaj gluposti. Imas PM opciju pa se s Vasom privatno do mile volje... nije bas uvek zabavno citati tvoje postove!
libela libela 12:05 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

.
jesen92 jesen92 13:01 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

.....
jesen92 jesen92 13:01 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

E.L, ja sam uvek glasala sa Djindjica cak i onda kada su ga zvali oceubicom i kada je na izbore izasao SAM tj odvojen od DEPSA u kome su bili sakupljeni i levi i desni a u cilju suprostavljanja rezimu(sto im ja ne zameram, takvo su bile prilike)...Tada ni GSS nije bio gadljiv na SPO i DSS a SDU ne znam ni dal je postojao...Covek koji se odvojio od GSSa(2,5% glasaca) nije za politiku tj pored posla na fakultetu trebalo je da, kao dodatni posao, zadrzi emisiju u okviru decijeg programa....Tada je opozicija na izborima osvojila vecinu i onda se Vuk dosetio da optuzi Djindjica za neka 4 listica koja su preletala na drugu stranu da bi se kasnije ispostavilo da su to listici deposa tj nd.....Djindjic nije bio idealan, a i zasto bi i on je samo covek...Medjutim, on je bio covek koji je zeleo dobro ovom narodu bez obzira na "greske" koje je pravio....Bio je pametan, energican, pragmatican, sposoban a to se ovde ne oprasta...."Djindjic jede vola na Palama" je nesto najodvratnije sto sam cula u ono vreme a dolazilo je sa svih strana a najvise od onih koji su sanjali da bar malo lice na njega...I to oko podele Bosne, ne razumem sta hoces da kazes...On je bio politcar a ne "imitacija politacara" i kao takav je iznosio svoje stavove u datim okolnostima...Pored toga, i medjunarodna zajednica je morala da shvati da je Bosna "jugoslavija u malom" i da je nemoguce samo tamo odrzati bratstvo i jedinstvo... Mostar koji je i dalje "pod njihovom komandom" je i dalje strogo podeljen i to do te mere da neko ko se rodio pre 20 godina na jednoj strani jos uvek nije presao na drugu.....btw imam prijatelje muslimane/mostarce koji zive u USA i koji su dolazili par puta u Mostar i vise ne zele...to nije njihov grad vise....
p.s. i seti se ko ih gura u tu socijalističku internacionali ilikakogodsezovetonešto kad je reč o levičarima!
i ko je reko da su imali istu tragediju - i naš i vaš predsednik nije živ!
ne moram da se secam, znam....
Exitus Letalis Exitus Letalis 13:08 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Lepo ti covek napisao... a ti se sprdas!
Ili odgovori ili ne lupetaj gluposti. Imas PM opciju pa se s Vasom privatno do mile volje... nije bas uvek zabavno citati tvoje postove!

stvar ukusa.
preskoči, ništa lakše.
a vasa i ja smo stari prijatelji.
ko te zove da se mešaš.
vasa ume da odgovori sam.
ne treba mu pomoć.
u šta si se uverio ako nisi od juče ovde.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 13:40 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Exitus Letalis
eee, de si vaso?
baš si falio:)))

p.s. sve znaš - mi, toma i nesvrstani:)))


Hehe znao sam da ti nedostajem ... zato sam i dosao

A i ti si nedostajala na mom blogu o nasim zajednickim drugaricama zuc-ama
vracarac92 vracarac92 14:01 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Hehe znao sam da ti nedostajem ... zato sam i dosao

Sta ti je ljubav..............
Ovo postaje sve ozbiljnije. Cista erotizacija bloga.
Hajde, dajte nam neke "pikanterije"
Exitus Letalis Exitus Letalis 14:04 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Virtuelni Vasilije
Exitus Letalis
eee, de si vaso?
baš si falio:)))

p.s. sve znaš - mi, toma i nesvrstani:)))


Hehe znao sam da ti nedostajem ... zato sam i dosao

A i ti si nedostajala na mom blogu o nasim zajednickim drugaricama zuc-ama

ma znam.
al nisam bila tu.
bila malo na moru a tamo dajlap, pa se ubiješ dok se konektuješ.
prođe ceo dan.
odo opet, tako da znaš da me jope' nema neko vreme.
malo punim baterije za dugu hladnu godinu... do idućeg leta.
misli na mene kad budeš opet nešto lepo pisao o nama "plaćenicima":(((
doduše, ko živ ko mrtav:)))
više ne planiram tako nadugačko.
ne mere se ovde ništa planirati.
al da ne tolujemo, viš da se ljuti ovaj neki:)))

pozz
j.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 14:06 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

gorran2
"pitanje komunista" je stalno na dnevnom redu svih nacionalnih boraca...


u ove borce izgleda spadas i ti posto si na onom drugom blogu pokusao da dokazes da su komunisti najveci lazovi na svetu jer su (po tebi i Tudjmanu) navodno desetostruko uvelicali broj zrtava u ustaskim logorima ...
vracarac92 vracarac92 14:08 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

skinuo zvezdu, doneo trojeručicu u skupštinu...

"delio" je bosnu.
prvi je rekao da bosna treba da se podeli 51:49, iako srbi nisu bili većina u bih.


To je bio covek!
Svaka mu cast!
Exitus Letalis Exitus Letalis 15:18 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

To je bio covek!
Svaka mu cast!

jes vala.
ne bi vi delije, zajedno sa 1389, dverima, obrazom vilenili u srebrenici sa
fotkama radovana i dabića da je on živ.
ne bi ni prekjuče u sred begorada izvikivali parole "đinđiću... popuši ga mladiću'' ili "ne damo mladića - daćemo đinđića",
nego bi svi lepo okopavali kukuruz u padinjaku.

samo nemoj da mi kažeš da nisi video film gde gore narečena banda 2008. 12. jula u srebrenici
sve sa kokardama uzvikuje "ovo je srbija!"?šta je bilo bilo je, bog će da oprosti!

ajd poslušaj malo reči, ako već ne znaš napamet?
mišliš da niko van srbije ne sluša?
varaš se, svi koji treba da znaju, znaju kako ove organizacije vide genocid u srebrenici.
vracarac92 vracarac92 16:54 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

ne bi vi delije, zajedno sa 1389, dverima, obrazom vilenili u srebrenici sa
fotkama radovana i dabića da je on živ.

Ajd pokazi kako se to "vileni"
nego bi svi lepo okopavali kukuruz u padinjaku.
Zajedno sa zenama u crnom donjem?
samo nemoj da mi kažeš da nisi video film gde gore narečena banda 2008. 12. jula u srebrenici
sve sa kokardama uzvikuje "ovo je srbija!"?

Nisam. Hajde linkuj. Bas bih zeleo da vidim taj film.P.S. Cini mi se da ti malo opada paznja a to nije dobro, razocaracu se u tebe.
Ja o Djindjicu a ti mi saljes neke pesme o Mladicu...........Molim te sredi se, ukoliko nastavis da budes ovako rastrzana cela prica ce izgubiti smisao.
ivana23 ivana23 17:38 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

"ne damo mladića - daćemo đinđića",

EL, ponovo zbrka u glavi... nisu to skandirali, jer nema ni logike, vec - „Ne damo Mladića, daćemo vam Tadića“.Izvor
vracarac92 vracarac92 18:37 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

EL, ponovo zbrka u glavi... nisu to skandirali, jer nema ni logike, vec - „Ne damo Mladića, daćemo vam Tadića“.

Efektnije je ako kaze Djindjica!
Exitus Letalis Exitus Letalis 18:46 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

EL, ponovo zbrka u glavi... nisu to skandirali, jer nema ni logike, vec - „Ne damo Mladića, daćemo vam Tadića“.

link je ono što su pustili a ne ono što je bilo.
ti veruješ medijima???
lepo! četitam.
inače, si bila tamo?
ever???
ivana23 ivana23 19:14 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

Exitus Letalis
EL, ponovo zbrka u glavi... nisu to skandirali, jer nema ni logike, vec - „Ne damo Mladića, daćemo vam Tadića“.
link je ono što su pustili a ne ono što je bilo.
ti veruješ medijima???lepo! četitam.
inače, si bila tamo?
ever???

Bila je moja cerka, ona mi je to i rekla, pre nego sto su mediji izvestaj sa skupa objavili na TV-u.
Imam i fotografije koje je snimila.

P.S. Jel to ever daje jacinu komentaru?
vracarac92 vracarac92 19:19 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

dakle nista od snimka iz Srebrenice 2008.......................steta.
Exitus Letalis Exitus Letalis 20:04 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

ej, vidi kad se slažem u većini stvari. sem ovo za sdu. al nema veze.
samo hoću da kažem da nije bio idealan.
i da ne ponavljam o onima koji su ga najviše napadali pa sad najveći fanovi.
a ko zna koliko su doprineli njegovoj satanizaciji.

slažem se i za vola i pale.
i mislim da sam već napisala da je bio u sarajevu, al u čaršiji, ne ko koštunica da ga prizeme lovcima.
i pitala ga raja sarajevska za vola i pale a on odgovorio - svako greši!
za mene je to carski i postupak i odgovor.

Mostar koji je i dalje "pod njihovom komandom" je i dalje strogo podeljen i to do te mere da neko ko se rodio pre 20 godina na jednoj strani jos uvek nije presao na drugu.....btw imam prijatelje muslimane/mostarce koji zive u USA i koji su dolazili par puta u Mostar i vise ne zele...to nije njihov grad vise....

ovo nije tačno.
mostar je moj rodni grad.
na obe strane mi žive bliski prijatelji i rođaci.
odlazim i znam.
naravno da nije njihov grad.

nijedan grad u bosni i hercegovini nije kakav je bio posle onako krvavog rata i posle tri i po miliona raseljenih i odseljenih osoba.

nije ni begorad što je bio posle odlaska skoro pola miliona obrazovanih ljudi.
al treba se boriti za svoj grad, koji god da je a ne samo reći - nije to moj grad.
jesen92 jesen92 23:32 12.07.2009

Re: Fala bogu, komunista smo se rešili

ovo nije tačno.
mostar je moj rodni grad.
na obe strane mi žive bliski prijatelji i rođaci.
odlazim i znam.
...ne sumnjam da ti ides na obe strane ali je pitanje da li prelaze tamo-vamo oni koji tamo zive...Ja gledala dokumentarni film gde su ljudi pricali o tome da neki koji su rodjeni pre 20godina na jednoj strani nikada nisu presli na drugu...naravno da ja to nisam shvatila bukvalno tj da mislim da niko ne prelazi ali je jasno da su pomaci u pogledu pomirenja dve strane, posle tolikih godina, ipak mali i da je Mostar i dalje podeljen grad..
yngwie92 yngwie92 11:36 11.07.2009

danas je neko za trube a neko za...

kravice kravice 13:20 11.07.2009

malo da vam smetam


Djelo muslimana iz Srebrenice

nisi imali regatu ,ali su malo pjevali ,ali nisu dugo
P.S CINI MI SE DA ZBOG OVOG " nisu dugo" ce da me brisu mozda je nekima zao ovde sto stvarno nisu malo duze pevali ovu svoju pesmicu sta da vam kazem drago mi je sto ste razocarani
Jelena Milić Jelena Milić 14:57 11.07.2009

za moderaciju

opet isto, da ostavimo kao primer ?necudavamkazem necudavamkazem 14:58 11.07.2009

Re: malo da vam smetam

kravice

Djelo muslimana iz Srebrenice

nisi imali regatu ,ali su malo pjevali ,ali nisu dugo
P.S CINI MI SE DA ZBOG OVOG " nisu dugo" ce da me brisu mozda je nekima zao ovde sto stvarno nisu malo duze pevali ovu svoju pesmicu sta da vam kazem drago mi je sto ste razocaraniIjaoo... sad će da te grde...


kravice kravice 16:33 11.07.2009

Re: za moderaciju

jedan "stih" iz njihove pesmice -Naser svojim borcima govori ,vi slavite dok Kravica gori...ej sta je ovo Naser borce pita nemam kome Bozic da cestitam .... Ipak mislim da Vam je, zao sto im je pesmica prisjela
osmond osmond 09:31 12.07.2009

Re: malo da vam smetam

kravice
nisi imali regatu ,ali su malo pjevali ,ali nisu dugo
P.S CINI MI SE DA ZBOG OVOG " nisu dugo" ce da me brisu mozda je nekima zao ovde sto stvarno nisu malo duze pevali ovu svoju pesmicu sta da vam kazem drago mi je sto ste razocarani


još uvijek miješaš ekavicu i ijekavicu...
još uvijek te kompleksi rasturaju
izgleda da ćeš do kraja života da ostaneš... nedovršen
nije ti lako, jbga
nigdje nisi prispjeo
nigdje
"palestinac" po vlastitom izboru... i opet... sa srećom...
trebaće ti
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 11:55 12.07.2009

Re: malo da vam smetam

14 preporuka za sada, majkomila, čega sve ovde ima
Domazet Domazet 15:22 11.07.2009

Da mi je samo znati...

podsećajući da je kroz celokupnu istoriju ljudskog roda genocid, bez obzira da li je vršen u vreme rata ili mira, pričinjavao veliku štetu čovečanstvu,
...koji je idiot doshao do ovog groundbreaking otkrica?
necudavamkazem necudavamkazem 15:28 11.07.2009

Re: Da mi je samo znati...

Domazet
podsećajući da je kroz celokupnu istoriju ljudskog roda genocid, bez obzira da li je vršen u vreme rata ili mira, pričinjavao veliku štetu čovečanstvu,
...koji je idiot doshao do ovog groundbreaking otkrica?gorran2 gorran2 15:54 11.07.2009

Šta bi dakle trebalo učiniti?

Najpre, treba se suočiti sa istinom o onome što se stvarno dogodilo.

A dogodilo se sledeće.

Milošević je pokrenuo političku akciju - uz organizovanje paravojnih grupa - za zaokruživanje Velike Srbije, pod licemernom maskom "očuvanja Jugoslavije (samo umanjene)" u kojoj će živeti svi Srbi, i svi drugi koji eventualno pristanu na njegovu dominaciju. Kako je ova konverzija komunističkog jugoslovenstva u ravnogorsko "jugoslovenstvo" napredovala, uz put su otpadale pristalice bratstva-jedinstva, pripadnici drugih naroda, kao i Srbi sa makar malo morala i savesti. JNA je postala etnički čista, i podvrgnuta Miloševićevoj komandi.
To je nemoralna i neodgovorna politika, ali još uvek ne i zločin.
Sa njom treba da se suočimo idejno i politički, i da je odbacimo kao sramnu i štetnu, na državnom, političkom i parlamentarnom nivou.

Kako se "oni drugi" nisu svuda mirno prepuštali, došlo je do zločinačkog razaranja Vukovara (i sličnih manjih tragedija), što je sraman i kukavički ratni zločin. Masakr na Ovčari je još gori.
To se mora procesuirati na sudskom nivou.

Miloševićeva "Srboslavija" postala je popustljiva prema raznim vidovima nasilja prema pripadnicima drugih naroda. Štaviše, sponzorisala ih je i propagirala.
To je zločinačka državna politika i ideologija.
Sa njom takođe treba da se suočimo idejno i politički, i da je odbacimo kao sramnu na državnom, političkom i parlamentarnom nivou. Takođe bi bilo neophodno da pokažemo spremnost za saniranje posledica.

S druge strane, taj proces aktivno su ispratile hrvatske fašističke snage, kao i Tuđmanov nacionalistički populizam koji je bio porozan prema fašizmu.
Počelo je otvoreno veličanje ustaških genocidnih uzora, što je predstavljalo direktnu uvredu i zastrašivanje Srba. Država je tolerisala, i štaviše sponzorisala, grupe ekstremista koje su terorisale Srbe sa eksplicitnim ciljem pokretanja etničkog čišćenja.
To je sramna zločinačka državna politika i ideologija.
Sa njom se hrvatska država i politika nikad nisu ozbiljno suočile, što bi nesumnjivo bilo neophodno - u smislu odbacivanja na državnom, političkom i parlamentarnom nivou i iskazivanja spremnosti za saniranje posledica.

Zloslutna igra dvaju populističkih nacionalizama i fašizama kulminirala je u BIH.
Milošević je, nakon što je armiju "očistio" etnički i ideološki, i napravio od nje srpsku vojsku, prvih meseci 1992. organizovao premeštanje vojnih lica, prebacujući one rođene u BIH u tamošnje jedinica, a one rođene u drugim krajevima, u Srbiju.
Tako je formirao 5 korpusa vojske bosanskih Srba kao osnovu za njihovu buduću državnost.
A ta buduća srpska država odmah je pokazala svoje pravo lice: Već u arpilu i maju 1992. izvela je vojnopolicijske operacije protiv Muslimanskih naselja sa ciljem genocida i etničkog čišćenja, radi uspostavljanja etnički čiste teritorije.
U mešovitim sredinama, vladajući "krizni štabovi" SDS-a formirali su paravojne formacije za zastrašivanje, terorisanje i proterivanje pripadnika drugih naroda. Svi tragovi prisustva drugih etničkih zajednica sistematski i organizovano su zatrti.
Tako je 1992/93 stvorena najveća etnički čista teritorija u Evropi i najveća sramota srpskog naroda u njegovoj istoriji.

U manjem obimu, nakon srpskih, ovo isto su u BIH ponovili i hrvatski fašisti.

To je bio otvoreni državni fašizam koji je bestidno javno promovisan kao državna ideologija.
Budući da, počev od tada, nikad i nigde nije eksplicitno uspostavljen diskontinuitet sa ovom zločinačkom ideologijom i zločinačkom praksom, neophodno je na državnom, političkom i parlamentarnom nivou energično osuditi i odbaciti ovu ideologiju, njene nosioce, i njene posledice.


Jedino tako može opstati Republika Srpska. Inače će je mržnja, zlo i krivica uništiti iznutra. A možda i Srbiju, jer to je velika gnojna rana koja nas neprekidno truje.

Republika Srpska naravno treba da opstane. Većina naroda i boraca jednostavno je dovedena u situaciju ugroženosti, i tako upotrebljena za ciljeve koji nisu njihovi.

Ukratko, da bi ovo naše područje imalo kakvu-takvu perspektivu, vrlo je poželjno da naše politike energično hirurški odstrane maligne fašističke ideološke ostatke, i u praksi ponovo stvore mogućnost normalnog života za sve ljude na svakom mestu, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Rezolucije kojima bi se odbacile bezobzirne nacionalno-ekspanzionističke ideologije, kao i zakoni kojima bi se zabranilo falsifikovanje prošlosti, vređanje žrtava i indoktrinacija mladih, samo su deo tog posla. Ali važan deo.

To je državni i politički zadatak, koji treba da se odradi parlamentarnim i političkim sredstvima. Srebrenica je relativno mali deo toga.

Ostaje naravno pitanje pojedinačnih zločinaca i pojedinačnih zločina. Toga je bilo na svim stranama, i time treba da se bave sudovi, energično i sa punom odgovornošću.
U tome ih treba ohrabriti i osposobiti.
Exitus Letalis Exitus Letalis 16:07 11.07.2009

Re: Šta bi dakle trebalo učiniti?

evo jednog komentara sa b92.
zar nije i jedan bloger napisao gotovo identičan komentar.
možda su komšije a možda su išli u isti razred.

Samo da se niko ne izvinjava u moje ime ili ime moje porodice.
Neka se izvinjava u ime onih koji su krivi za Srebrenicu u ime onih koji imaju prljave ruke, u moje ime NE!
Nikoga nisam gledao preko nisana, nikoga nisam huskao, nikoga po nacionalnoj osnovi vredjao, nikada nisam glasao za Milosevicevu partiju. Meni je savest cista i niko se u moje ime ne treba izvinjavati niti posipati pepelom.
(Nenad Rebic, 11. jul 2009 15:30)
vracarac92 vracarac92 16:11 11.07.2009

Re: Šta bi dakle trebalo učiniti?

Pazi stvarno!!!!!!!!!
Neko je prepisao moj jucerasnji komentar........i malo ga skratio!
Neki ljudi sebi zaista mnogo dozvoljavaju.
Ali dobro, ne ljutim se.

P.S.
Hvala na obavestenju.
filvas filvas 16:42 11.07.2009

Re: Šta bi dakle trebalo učiniti?

Ukratko, da bi ovo naše područje imalo kakvu-takvu perspektivu, vrlo je poželjno da naše politike energično hirurški odstrane maligne fašističke ideološke ostatke, i u praksi ponovo stvore mogućnost normalnog života za sve ljude na svakom mestu, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Rezolucije kojima bi se odbacile bezobzirne nacionalno-ekspanzionističke ideologije, kao i zakoni kojima bi se zabranilo falsifikovanje prošlosti, vređanje žrtava i indoktrinacija mladih, samo su deo tog posla. Ali važan deo.


Kako se u ovo uklapaju Mesić, Silajdžić, Tači, Haradinaj, Ejup Ganić i slični likovi? Mislim, ko će da odstrani te fašističke ostatke?
niki m niki m 16:46 11.07.2009

Re: Šta bi dakle trebalo učiniti?

Kako se u ovo uklapaju Mesić, Silajdžić, Tači, Haradinaj, Ejup Ganić i slični likovi? Mislim, ko će da odstrani te fašističke ostatke?


MI moramo da ocistimo nase dvoriste, a oni, kako hoce.
boris_rs boris_rs 17:07 11.07.2009

Re: Šta bi dakle trebalo učiniti?

niki m
Kako se u ovo uklapaju Mesić, Silajdžić, Tači, Haradinaj, Ejup Ganić i slični likovi? Mislim, ko će da odstrani te fašističke ostatke?


MI moramo da ocistimo nase dvoriste, a oni, kako hoce.

Ejup Ganić i general Jovan Divjak su državljani Srbije pa spadaju u srbijansko dvorište.
niki m niki m 17:11 11.07.2009

Re: Šta bi dakle trebalo učiniti?

Ejup Ganić i general Jovan Divjak su državljani Srbije pa spadaju u srbijansko dvorište


Da pocistimo i njih.
boris_rs boris_rs 17:14 11.07.2009

Re: Šta bi dakle trebalo učiniti?

niki m
Ejup Ganić i general Jovan Divjak su državljani Srbije pa spadaju u srbijansko dvorište


Da pocistimo i njih.


Red bi bio, naši su.
blablabla2 blablabla2 18:45 11.07.2009

Re: Šta bi dakle trebalo učiniti?

vracarac92
Pazi stvarno!!!!!!!!!
Neko je prepisao moj jucerasnji komentar........i malo ga skratio!
Neki ljudi sebi zaista mnogo dozvoljavaju.
Ali dobro, ne ljutim se.

P.S.
Hvala na obavestenju.

neko ti maznuo komentar ovo si pisao mislim prosle godine ako me moja ddr memorija ne vara..
Exitus Letalis Exitus Letalis 19:26 11.07.2009

Re: Šta bi dakle trebalo učiniti?

neko ti maznuo komentar ovo si pisao mislim prosle godine ako me moja ddr memorija ne vara..

svake godine na ovaj dan.
a možda mu je tamo drugi nick:)))
vracarac92 vracarac92 23:42 11.07.2009

Re: Šta bi dakle trebalo učiniti?

svake godine na ovaj dan.
a možda mu je tamo drugi nick:)))

Plasticna hirurgija je zakon! transformisem se k'o gumifleks!
neko ti maznuo komentar ovo si pisao mislim prosle godine ako me moja ddr memorija ne vara..

Pisao juce.
blablabla2 blablabla2 18:55 11.07.2009

!!

moze milion dokaza da se nadje da je u bosni bio gradjanski rat i su svi okrvavili ruke,pa opet odredjen postotak zeli samo srbe da okrivi..a kad se spomene da je bilo zlocina protiv srba optuze za relativizaciju srebrenice..mislim da ovo ne vodi nikuda.jedino u jos sto godina rasprave i netolerancije.kao sto mislim da je republika srpska glavna bol odredjenih grupa a ne neko eventualno srpsko pokajanje za srebrenicu

to je samo maska
da se kaze,srbi go home,idite preko drine nije vam mesto u bosni
to je neki moj osecaj..
jer je poznato da mi u srbiji,vecina zalimo civile iz srebrenice.i to je fakat.
Exitus Letalis Exitus Letalis 19:28 11.07.2009

Re: !!

to je samo maska
da se kaze,srbi go home,idite preko drine nije vam mesto u bosni
to je neki moj osecaj..
jer je poznato da mi u srbiji,vecina zalimo civile iz srebrenice.i to je fakat.

eee, danas se upiso da nam održiš lekciju.
ajde, neka si a i pročiće te.
Inner Party Inner Party 19:33 11.07.2009

srebrenica-project.com

МОДЕЛ СРЕБРЕНИЧКЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Резолуција Народне скупштине Републике Србије поводом Резолуције Европског парламента у вези са проглашењем 11. јула „Даном сећања на геноцид у Сребреници“

Полазећи од чињенице да је 15. јануара 2009. Европски парламент у Страсбуру изгласао резолуцију на тему догађаја у и око Сребренице у јулу 1995. године;

Полазећи од чињенице да су питања које се третирају у тој Резолуцији, и начин како се она третирају, од изванредног значаја за Републику Србију и њене грађане свих опредељења и националности;

Полазећи од чињенице да Народна скупштина Републике Србије, као највише заступничко тело грађана ове Републике, има посебну обавезу да штити суштинске интересе Републике и да са највећом пажњом прати и одражава расположење грађана;

Примећујући да је наведена Резолуција Европског парламента изазвала негодовање најширих слојева јавности у Републици Србији зато што се она перципира као једнострана и највећим делом чињенично неутемељена;

Примећујући декларативни став челника и установа Европске уније да је место српскога народа у Европи и позиве које му они упућују да пође „европским путем,“ али и да – уколико му га они тенденциозно поплочају незаслуженим увредама и понижењима – српски народ врло лако може да одлучи да тај пут потпуно заобиђе;

Имајући у виду своју обавезу, у оквирима који су примерени законодавном органу, да се огласи по свим питањима која се тичу интегритета, угледа и безбедности Републике Србије а поготову онда када се на тај начин одражавају плебисцитарна воља и расположење грађана Републике Србије;

Подсећајући да је српски народ на овим просторима сам био мета окрутних прогона и геноцидног сатирања, у Јасеновцу током Другог светског рата и у оквиру релативно недавне операције „Олуја“, коју су комбиноване хрватско-муслиманске снаге извеле на само пар седмица након догађаја у Сребреници, уз неупоредиво већи збир укупних жртава, а да то уопште није привукло пажњу Европског парламента, те да стога српски народ на основу властитог искуства има истанчану способност да препозна појаву геноцида, као и моралну компетентност да као жртва о тој појави расуђује;

Подсећајући да европски двадесети век обилује примерима масовног уништавања читавих народа, који по димензијама и стравичности на много премашују догађаје на које се усмерава Европски парламент, а то је масовно истребљење европских Јевреја оличено у Аушвицу, као и геноциди почињени над Ромима, Јерменима, Курдима и Пољацима, да поменемо само неколико најизразитијих;

Народна скупштина Републике Србије донела је следећу

Резолуцију:

Народна скупштина Републике Србије осуђује све ратне злочине, без обзира на починиоца, и све повреде међународног ратног и хуманитарног права, и залаже се безусловно за кажњавање свих извршиоца таквих злочина и преступа. Самим тим, Народна скупштина Републике Србије спремна је да поздрави и да подржи сваку објективну и политички неутралну иницијативу у том смислу, и она позива Владу Републике Србије да у свакој прилици учини то исто.

Међутим, у односу на наведену Резолуцију Европског парламента од 15. јануара 2009. године, Народна скупштина Републике Србије са жаљењем констатује следеће:

(1) Европски парламент без икакве основе и без очигледног повода донео је једну контрадикторну Резолуцију где, с једне стране, у параграфима 1 и 4, заговара „помирење“ и изражава солидарност са „свим жртвама злочина почињених током ратова у бившој Југославији.“ Међутим, с друге стране, у параграфима А, Б и Ц, он наметљиво привилегује само једну групу жртава а починиоце, у том издвојеном случају, уз коришћење звучног епитета „геноцид“, тенденциозно везује за припаднике једне од главних етничких заједница у Босни и Херцеговини. При том, Европски парламент неоправдано игнорише жртве српског народа у и око Сребренице у трогодишњем периоду рата пре јула 1995. и он упадљиво пропушта да идентификује починиоце тих окрутних злочина. Ова ноторна недоследност Резолуцију Европског парламента лишава сваког привида моралне озбиљности и самим тим Народној скупштини Републике Србије онемогућава да јој се придружи.

(2) Сврха и права позадина ове Резолуције Парламента Европске уније, као и њена унутрашња противуречност, огледају се још сликовитије у параграфу Е где стоји да „у пркос огромним напорима... досадашње истраге не дозвољавају потпуну реконструкцију догађаја у и око Сребренице.“ Оваква констатација, која је заправо тачна, апсолутно искључује самоуверено доношење коначних закључака о том сложеном догађају, а посебно чини проблематичним – и за Народну скупштину Републике Србије – неприхватљивим олако коришћење најтежих правних квалификација у односу на један народ који се борио за своју слободу и имплицитно бацање љаге на његове институције, као што је Република Српска, које су на темељу неприкосновених међународних уговора настале из те борбе.

(3) Народна скупштина Републике Србије енергично се супротставља свакој злоупотреби људске патње и трагедије у политичке сврхе. Такви поступци су посебно забрињавајући када потичу од стране оних који вербално заговарају највише људске и демократске вредности, али чија пракса најчешће није у складу са тим декларативним начелима. Тај раскорак се огледа и у начину како је ова Резолуција парламента ЕУ била импровизована и изгласана, у ноторном нескладу са правилником тела које га је усвојило. У Правилнику Европског парламента [Rules of procedure, 16th edition, October 2008], правило 96 (1), стоји: „Парламент ће обезбедити највећи степен транспарентности у свом раду...“, а правило 114 (2) гласи: „Предлози (политичких група) доставиће се одбору који је задужен за њихово разматрање“ и (3) предвиђа да одбор затим, уз свој коментар, тај предлог шаље Парламенту. Народној скупштини Републике Србије није познато да је било који одбор Европског парламента по овом врло значајном питању одржао јавну расправу било какве врсте или да је упутио позив свим заинтересованим странама да у њој узму учешћа и да изложе своје аргументе и изнесу чињенице које сматрају битним за правилно и објективно сагледавање догађаја у и око Сребренице током ратног сукоба од 1992. до 1995. године. Уколико Европски парламент није испоштовао ни ставке сопственог Правилника, које му изричито налажу транспарентност у поступању, нити је пружио могућност да се огласе онима који по овом питању имају различито мишљење од подносиоца Резолуције о Сребреници, онда је на тај начин прогурана Резолуција лишена моралног ауторитета. Чињеница да је у пленарној „дискусији“, од неколико стотина чланова Европског парламента, учешће узело само десетак посланика, и то углавном из редова предлагача, додатно појачава утисак да се ради о симулакруму, а не о правом парламентарном поступку који би могао послужити за пример младим демократијама источне Европе.

(4) Из свих горе наведених разлога, Народна скупштина Републике Србије одлучује да напред наведена Резолуција Европског парламента од 15. јануара 2009. године ни суштински ни процесно не задовољава минималне услове за један озбиљан и морално одговоран парламентарни акт. Уколико тај докуменат садржи ставке које не одговарају историјским чињеницама и које наносе штету угледу Републике Србије и њених грађана, ова Народна скупштина га не може позитивно оценити нити усвојити. Једини став у тој Резолуцији који Народна скупштина Републике Србије безусловно прихвата садржан је у тачки 3, где стоји да „привођење правди оних који су одговорни за масакре у и око Сребренице представља важан корак у правцу мира и стабилности у региону.“ У том смислу, ова Народна скупштина захтева од међународних правосудних установа, које су основане у ту сврху, да прекину са политиком суштински једнонационалног кривичног гоњења за ратне злочине и апелује на Европски парламент да суспендује своју на брзину донету и импровизовану Резолуцију и да коришћењем сопствених институционалних механизама закаже исцрпну и транспарентну јавну расправу по овом значајном питању пре него што буде донео било какву резолуцију или закључак.

(5) Ову резолуцију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије.“


Стефан Каргановић је председник холандске невладине организације Srebrenica Historical Project чија се Интернет презентација налази на www.srebrenica-project.com
gbls gbls 20:36 11.07.2009

umorni smo

Da li postoji jedan clan eldepea koji: ne mrzi pripadnike svoje nacije, svog predsednika drzave, svoju drzavu, a pri tom ima poneki isecak od plate, vezu ili brak koji nisu gej, ne gaji simpatije prema suv vozilima i rezidencijalnim mesnim zajednicama, ima "ideje" za koje nema ideju kako da ih ostvari, povremeno i skine crno-bele naocare kojima posmatra svet oko sebe, poseduje kolektivnu svest a razmislja kao individualac, ne vodi spoljnu politiku zemlje svestan cinjenice da na izborima jedva prelazi cenzus i na kraju, nije placen da ovo procita?
Goran Vučković Goran Vučković 20:40 11.07.2009

Re: umorni smo

Da li postoji jedan clan eldepea koji: ne mrzi pripadnike svoje nacije, svog predsednika drzave, svoju drzavu, a pri tom ima poneki isecak od plate, vezu ili brak koji nisu gej, ne gaji simpatije prema suv vozilima i rezidencijalnim mesnim zajednicama, ima "ideje" za koje nema ideju kako da ih ostvari, povremeno i skine crno-bele naocare kojima posmatra svet oko sebe, poseduje kolektivnu svest a razmislja kao individualac, ne vodi spoljnu politiku zemlje svestan cinjenice da na izborima jedva prelazi cenzus i na kraju, nije placen da ovo procita?

Šta, nema drogiranja i konja? Popustilo pamćenje ili šta?
stopalo stopalo 20:45 11.07.2009

Re: umorni smo


nije tacno da sve mrze

evo, recimo, vole INFOSTAN

kad ih je to dopalo u podeli sa djilasom i krkobabicem jr, doveli su sve nove direktore (nemojte me drzati za rec ali preko 10 kom)
gbls gbls 21:00 11.07.2009

Re: umorni smo

Da li su u Infostan upali na konjima i sa malo belog?
BigBadWolf BigBadWolf 23:32 11.07.2009

Re: umorni smo

Prilezite, odmorite malo...
gbls gbls 00:23 12.07.2009

Re: umorni smo

Hoce li Che da dozvoli da se upoznamo?
Moderator06 Moderator06 17:12 12.07.2009

obavestenje

Jelena Milić
molim moderaciju da ostavi,

da se zan da ovakve stavove ne izmislja druga srbija da bi opravdala svoje postojanje, da se zna da oni nazalost postoje u srbiji 2009, i da pokusamo da vidimo kako da ih razuverimoOvaj put ne mozemo da Vam izadjemo u susret - komentar koji je napisao korisnik gbls izazvao je niz replika u kojima je bilo i izrazito uvredljivih i u nedvosmisleno u suprotnosti sa disclaimer-om, te je obrisan osnovni komentar i sve replike koje su na njega upucene.
gbls gbls 14:05 12.07.2009

Postovana Jelena,

izvinjavam se zbog koriscenja vaseg prostora na blogu, trudim se da moji postovi budu koncizni. Citajuci vasu molbu moderatoru da ne brise misljenja koja se razlikuju od vaseg, ostao sam bez reci! Juce, na dan obelezavanja velike tragedije u Srebrenici, kada su drasticno prekrseni zakoni ratovanja, odrzana je Regata na Drini, ali i novi sportski dan na Univerzijadi, mnogobrojne kulturne i sportske manifestacije, mnogi su proslavili svoje rodjendane. U kojoj je to susednoj drzavi proglasen dan zalosti na dan stradanja Srba?
Ministar inostranih poslova Vuk Jeremic obavlja svoj posao maksimalno dobro, ako se uzmu u obzir okolnosti koje je zatekao stupajuci na tu funkciju. Jeremic pokusava da obezbedi podrsku sto veceg broja zemalja kada je u pitanju Kosovo, BiH, Hrvatska, pokusava da pronadje saveznika i u vremenu, koje mu vi oduzimate, zureci da sto pre priznate Kosovo, uprkos cinjenici da priznavanje nezavisnosti nije uslovljeno. Svaka drzava, pa i nasa, ima svoje interese. Interesi drzava najcesce nemaju mnogo dodirnih tacaka sa pravdom, etikom, moralom. Velike i razvijene drzave planiraju svoje aktivnosti na medjunarodnom planu za periode od nekoliko desetina, pa i stotina godina. Smesno je da u Srbiji postoje ljudi koji ne samo da podrivaju interese sopstvene zemlje, nego otvoreno rade u korist interesa drugih zemalja. Postujem one koji takvu delatnost naplacuju, oni su profesionalci, ali ne i one koji to rade iz nakaradnih ubedjenja. Nikoga ne proterujem iz Srbije, samo predlazem ono sto sam i sam prosao (osim Kosova, za to je potrebno i zrno ludosti). Ako krenete u posetu "prijateljskim susedima", predlazem da to ucinite sopstvenim prevozom, sa domacim registarskim tablicama.
napolitanac92 napolitanac92 15:54 12.07.2009

Re: Postovana Jelena,

U prilog tvrdnji o konciznom koriscenju prostora na blogu Postovane Jelene,evo primera. Dva privatna automobila sa BG tablicama prosla su pred desetak dana na granicnom prelazu Batrovci i ussla osobno u Hrvatsku u Bajkovu. Cilj je bio Rovinj gde se obavljalo vencanje. U Rovinju u "poseti prijateljskim susedima" BG automobili parkirani tri dana tik uz obalu.U povratku se vracamo osobnim automobilom dva puta dolivamo EU diesel pravimo pauzu od dva sata u Zagrebu,na granicnom prelazzu Bajkovo osobni automobili prolazimo ka Srbiji bez kontrole, na Batrovac dva putnicka i jedan osobni automobil cekaju na prelaz citav sat. Iskustava razna.
Ako je vase misljenje,o gospodinu ministru Jeremicu ,Srbinu pravoslavne veroispovesti,takvo kakvo je,i ako ga ponovite desetine i stotine puta (Gebelovski oproban metod} mozda ce vam neko i na ovom blogu i poverovati..
Tu cinicnu misao o tome da se eto Univezijada u Beogradu odrzava,kada i spomen zrtvama Srebrenice
ostavite za NSPM.tamo se mogu objavljivati paradni tekstovi,koji vredjaju zdrav razum. Gade mi se raznorazni Gebesli i ostala naci braca i sestre.
gbls gbls 16:51 12.07.2009

Re: Postovana Jelena,

@napolitanac

koncizan (l. consisus)
sažet, jezgrovit, zbijen, pregledan, kratak, jasan.
napolitanac92 napolitanac92 17:33 12.07.2009

Re: Postovana Jelena,

Jasno nije,gospodine gebels.kratko jeste,pregledno savrseno,sazeto itekako...
Postoji jedna vrsta inetligencije koja dolazi do izrazaja kada se pokusava,sazeto,kratko i jasno manipulisati konktretnim cinjenicama. Ona se naziva konretnom inteligencijom,a srece se kod intelektualno visoko razvijenih zivotinja.
Suprotno je apstraktna inteligencija.
Za consisus vam ne treba Vujaklija str.472 u izdanju Prosvete Beograd,valjda je to rec koja se odomacila i postala deo konkretnog inteligenta i opsteg obrazovanja vase skupine naci istomisljenika na NSPM.
gbls gbls 19:00 12.07.2009

Re: Postovana Jelena,

Morao sam da proverim sta je to NSPM, mogu vam reci da ste me bas uvredili (vise nego civilizacijska anomalija zvana dragoljub), nemam bas nista zajednicko sa tzv. nezavisnim politickim analiticarima (inace visokim funkcionerima politickih stranaka). Ideje DSS-a mi bas nisu nimalo bliske. Sto se tice nacista, ja nisam ovde obrisao niciji post (spaljivanje knjiga, -1919. - 1945. нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), nisam za nekoga rekao da poseduje zivotinjsku inteligenciju (Zakon o rasama, 1919. - 1945. NSDAP), nisam delio gradjane Srbije na prve i druge (Zakon o rasama, 1919. - 1945. NSDAP), pa ako sam ja nacista, sta su onda oni koji su sve to uradili?
napolitanac92 napolitanac92 00:43 13.07.2009

Re: Postovana Jelena,

gebeeles,citaj kako je napisano.Nigde eksplicite nisam napisao da ste povezani ili ne dajboze imate nesto sa NSPM,vec da su vasi stavovi,gledista,ideje i zalaganja istovetna sa stavovima,gledistima...ove ultra desne grupe ,inace naci grupe(Nacional Serbische,P...a.Materizam). Oni su pogubni za Srbiju kao nekada nadolazeci NSDAP u Nemackoj i cutati pred tim lobotomicarima znacilo bi cekanje sudbine pastora Martina Niemoellera
.
Za vas jeste,ali za mene nije pomenuti ministar olicenje srpstva i pravoslavlja,jer njegovi stavovi i misljenja u diplomatiji,itekako su vazni za dalju sudbinu Srba u Hrvatskoj,koji inace imaju konstitutivnu stranku u vrsenju vlasti.ne doprinose ni malo poboljsanju polozaja Srba .Vasa zlurada i cinicna predvidjanja o tome da se ne treba ici u posete "prijateljskim susedima",jer ako odete necete se vratiti,nisu nista drugo do popularizacija jednoog nakaradnog misljenja,diplomate naturcika i sta jos sve ne.

Obelezavanje jedne tragedije(ne kao dan zalosti kako vi tvrdite) je duznost vladajuce politicke garniture,koja je dobila glasove da vlada na evropskoj buducnosti Srbije.Pred takvim tragedijama se mora stajati mirno,a ne praviti verbalne egzibicije tipa eto ne mogu se ni rodjendani slaviti za vreme dok traje Dan secanja na Srebrenicu. Na taj dan u Beogradu je 1982.godine umro Mesa Selimovic,1996 u Francuskoj Goko Nikolis,a 1996 je raspisana medjunarodna poternica za covekom,koji je komandoovao istreblljenje poturica,i koji je za veliki broj grafitnih Srba heroj.

Danas je 13.jul,neki narod ce danas slaviti.Zar nije zivot cudesan!
gbls gbls 13:16 13.07.2009

Re: Postovana Jelena,


B92 Info Vesti Region
Napadnut Srbin kod Knina
12. jul 2009. | 19:19 -> 22:23 | Izvor: Beta
Šibenik -- Hrvatska policija je podnela krivičnu prijavu protiv dvojice mladića koji su juče ujutru upali u kuću Srbina Radovana Raškovića iz Žagrovića kraj Knina.

Prema izveštaju policije, uhapšeni 19-godišnjaci su u subotu oko tri sata posle ponoći u alkoholisanom stanju nasilno ušli u kuću 52-godišnjaka u Žagroviću i razbijali nameštaj, vređali, pretili i fizički ga napali.

Napadnuti Rašković je izjavio za hrvatske medije da je zahvalan policiji koja mu je, kako je kazao, spasila život.

Prema pisanju hrvatskih medija, brutalan napad dvojice pijanih mladića, doseljenika iz BiH, prekinuli su policajci, koji su ih pucnjevima iz pištolja sprečili da nastave zlostavljanje vlasnika kuće.

Oni su privedeni istražnom sudiji šibenskog Županijskog suda i protiv njih je podneta krivična prijava za pretnju, uništenje i oštećenje tuđih stvari motivisano mržnjom.

Zločin iz mržnje Zakon definiše kao teži oblik krivičnog dela, počinjen zbog mržnje na osnovu rase, pola, nacionalnog ili socijalnog porekla i društvenog položaja. boldovao u tekstu gbls

Zivot je cudesan!
Btw, Rovinj je vecinski naseljen gradjanima slovenackog i italijanskog porekla, citav vojni rok odsluzio sam na teritoriji Istre, imam tamo prilican broj prijatelja, oni sebe ne smatraju gradjanima Hrvatske.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana