Sve ono što ne znate o gradskoj vlasti u Beogradu

ceda_urosevic RSS / 03.04.2008. u 02:55

Kalemegdan.jpgSvi znamo da 11. maja i građanke i građani Beograda biraju odbornice/ike za Skupštinu grada, opredeljujući se za liste koje su predložile političke stranke. Za one koji ne znaju, a voleli bi da saznaju, napisao sam ispod sve ono što bi moglo (i trebalo) da pomogne u razumevanju nadležnosti gradskih vlasti i buduće/g Gradonačelnice/ika Beograda.

11. maja, biraćemo ukupno 110 odbornica i odbornika koji će dobiti svoje mesto u Skupštini grada, koja je, po zakonu o glavnom gradu, najviši organ grada Beograda koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada.

Eto ja, na primer, pojma nisam imao koje su zapravo ingerencije Grada, Gradonačelnice/ika, Skupštine grada ili Gradskog veća po novom Zakonu o Glavnom gradu. Verovatno i među vama ima onih koji bi na testu iz poznavanja ove materije sigurno pali. Vreme je za promene, vreme je i za promenu našeg znanja o gradu u kome živimo.

Nije me mrzelo, pročitao sam dva zakona, pretražio brojne internet strane i napisao blog.

Pred vama je moj mali doprinos - kratki vodič kroz osnovne podatke o Beogradu, regulativu Grada Beograda, njegove institucije, načine neposrednog učešća građanki i građana Beograda u ostvarivanju lokalne samouprave i hronologiju dosadašnjih Gradonačelnica/ika Beograda. Na samom kraju, tu su i linkovi ka, do sada prihvaćenim, izbornim listama za odbornice/ike na predstojećim izborima.

..........

Nadležnosti Grada Beograda su da:

1. uređuje i obezbeđuje, u skladu sa načelima integralnog upravljanja vodama, zaštitu voda, zaštitu od štetnog dejstva voda i korišćenje voda, kao dobra od opšteg interesa, uključujući i organizovanje i finansiranje vodoprivrednih delatnosti na vodnom području koje je u nadležnosti grada Beograda;

2. osniva javno preduzeće za obavljanje vodoprivredne delatnosti i upravljanje vodoprivrednim objektima koji su u nadležnosti grada Beograda, vrši inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede;

3. uređuje i obezbeđuje uslove i način korišćenja mesta za postavljanje plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora, uključujući i izdavanje odobrenja za postavljanje plovnih objekata, kao i vrši nadzor nad korišćenjem mesta za postavljanje plovnih objekata;

4. uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i upravljanje opštinskim i nekategorisanim putevima, ulicama, kao i državnim putevima, osim autoputa i osniva javno preduzeće za obavljanje delatnosti upravljanja državnim putevima koji su u nadležnosti grada Beograda;

5. obrazuje komunalnu policiju, obezbeđuje i organizuje vršenje poslova komunalne policije;

6. može da osnuje televizijske i radio-stanice, novine i druga sredstva javnog obaveštavanja;

7. stara se o zaštiti od požara i obezbeđuje uslove za sprovođenje zaštite od požara, propisuje mere zaštite od požara specifične za područje grada Beograda u cilju unapređenja stanja zaštite od požara i donosi akcione i sanacione planove zaštite od požara.

Grad Beograd vrši i druge nadležnosti i poslove državne uprave koji su mu zakonom povereni.

..........

1014_staridvor.jpgU korpusu nadležnosti Skupštine grada Beograda, po članu 12 Zakona o glavnom gradu spada:

1. donošenje Statuta grada Beograda i Poslovnika Skupštine;

2. donošenje budžeta i završnog računa grada Beograda;

3. donošenje programa razvoja grada Beograda i pojedinih delatnosti;

4. donošenje urbanističkih planova i uređivanja korišćenja građevinskog zemljišta;

5. uređivanje načina odlaganja komunalnog otpada i uslova obavljanja i razvoja komunalnih delatnosti;

6. donošenje propisa i drugih opštih akata;

7. osnivanje organa, službi, javnih preduzeća, ustanova i organizacija utvrđenih Statutom grada i vršinje nadzora nad njihovim radom;

8. imenovanje i razrešavanje upravnog i nadzornog odbora, imenovanje i razrešavanje direktora javnih preduzeća, ustanova i službi, čiji je osnivač i davanje saglasnosti na njihove statute, u skladu sa zakonom;

9. biranje i razrešavanje predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;

10. postavljanje i razrešavanje sekretara Skupštine;

11. biranje i razrešavanje Gradonačelnice/ka, i na predlog Gradonačelnice/ka, biranje zamenika Gradonačelnice/ka i članova Gradskog veća;

12. utvrđivanje gradske takse i drugih lokalnih prihoda koji gradu Beogradu po zakonu pripadaju;

13. donošenje akta o javnom zaduživanju grada Beograda, u skladu sa zakonom kojim se uređivanje javni dug;

14. propisivanje radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

15. davanje mišljenja o republičkom i regionalnom prostornom planu;

16. davanje mišljenja o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za grad Beograd;

17. davanje saglasnosti na upotrebu imena i simbola grada Beograda;

18. obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i Statutom.

..........

bg_velikigrb.jpgDakle, buduću/eg gradonačelnicu/ika bira 110 odbornica i odbornika, odabranih od strane građana, koji će nakon izbora kontituisati Skupštinu grada.

Mnogo puta smo čuli da je gradonačelnik Beograda, „treći čovek u Srbiji" posle Premijera i Predsednika. Ova titula „trećeg čoveka" migrira, s vremena na vreme, kao atribut, od funkcije do funkcije. Po mojoj pretpostavci, najverovatnije zato da bi se time bespotrebno dramatizovala određena odluka o postavljenju neke ličnosti na važnu funkciju u državi ili slično (na primer, Toma Nikolić i njegov kratki mandat predsednika Skupštine).

Činjenica je međutim, da gradonačelnica/ik Beograda ima važne nadležnosti koje propisuje Zakon o glavnom gradu donet decembra 2007. godine, pored ovih, više simboličkih učitavanja važnosti te funkcije.

Po Zakonu o glavnom gradu, Predsednica/ik Skupštine grada bira se iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine grada.

Gradonačelnicu/ika bira Skupština grada, iz reda odbornika, na predlog predsednice/ika Skupštine grada, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine grada (dakle, minimum 55+1 odbornik).

Izvršni organi grada Beograda su: Gradonačlnica/ik i Gradsko veće.

..........

Gradonačelnica/ik

Po članu 24. Zakona o glavnom gradu, Gradonačelnica/ik je u obavezi da:

1. predstavlja i zastupa Grad;

2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada;

3. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada;

4. naredbodavac je za izvršenje budžeta;

5. usmerava i usklađuje rad Gradske uprave;

6. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine;

7. vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Grada.

..........

Pomoćnice/ici Gradonačelnice/ika

Pomoćnice/ike gradonačelnice/ika postavlja i razrešava Gradonačelnica/ik.

Za obavljanje poslova pomoćnice/ika gradonačelnice/ika u oblasti ekonomskog razvoja, u Gradskoj upravi se postavlja gradski menadžer. Za obaljanje poslova pomoćnice/ika gradonačelnice/ika u oblasti urbanizma, u Gradskoj upravi se postavlja gradski arhitekta.

U Gradskoj upravi, uključujući gradskog menadžera i gradskog arhitektu, može biti postavljeno najviše pet pomoćnica/ika gradonačelnice/ika.

Statutom grada se može predvideti da se u Gradskoj upravi postavljaju pomoćnice/ici gradonačelnice/ika i za druge oblasti (zdravstvena zaštita, zaštita životne sredine i dr).

Pomoćnice/ici gradonačelnice/ika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Gradske uprave.

..........

Gradsko veće

Gradsko veće čine: Gradonačelnica/ik, zamenik gradonačelnice/ika, kao i članovi Gradskog veća koje bira Skupština grada, na period od četiri godine. Gradonačelnica/ik je predsednica/ik Gradskog veća.

Gradonačelnica/ik predstavlja Gradsko veće, saziva i vodi njegove sednice. Gradonačelnica/ik je odgovorna/an za zakonitost rada Gradskog veća. Gradonačelnica/ik je dužna/an da obustavi od primene akt Gradskog veća za koji smatra da nije saglasan zakonu.

..........

Gradsko veće, po članu 26 Zakona o glavnom gradu:

1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;

2. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština grada ne donese budžet pre početka fiskalne godine;

3. vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom ili drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština grada;

4. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti grada Beograda;

5. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;

6. postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave, odnosno načelnike gradskih uprava za pojedine oblasti.

Gradsko veće rešava sukob nadležnosti između Gradske uprave i drugih preduzeća, organizacija i ustanova kad na osnovu odluke Skupštine grada odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka, kao i između gradskih uprava za pojedine oblasti kada je obrazovano više gradskih uprava.

Načelnik uprave rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica.

..........

Gradska uprava

Gradskom upravom, koja je obrazovana kao jedinstveni organ, rukovodi načelnik. Za načelnika Gradske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Načelnika postavlja Gradsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.

U Gradskoj upravi, obrazovanoj kao jedinstveni organ, za vršenje srodnih poslova, mogu se obrazovati unutrašnje organizacione jedinice.

Kada se Gradska uprava organizuje u više uprava, radom uprave rukovodi načelnik. Za načelnika uprave može biti postavljeno lice koje ima odgovarajući fakultet, u odnosu na delokrug uprave, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. U okviru uprave, za vršenje srodnih poslova, mogu se obrazovati unutrašnje organizacione jedinice.

Nadležnosti Gradske uprave:

1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnica/ik i Gradsko veće;

2. izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnice/ika i Gradskog veća;

3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada;

4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada;izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu;

5. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnica/ik i Gradsko veće.

..........

Flagge_Belgrad.PNGNeposredno učešće građanki i građana Beograda u lokalnoj vlasti se ostvaruje kroz:

1. Građansku inicijativu

Građani putem građanske inicijative predlažu Skupštini grada donošenje akta kojim će se urediti određeno pitanje iz nadležnosti grada, promenu Statuta ili drugih akata i raspisivanje referenduma u skladu sa zakonom i Statutom. Statutom grada utvrđuje se broj potpisa građana potreban za punovažno pokretanje građanske inicijative, koji ne može da bude manji od 30.000 birača.

2. Zbor građanki i građana

Zbor građanki i građana se saziva za deo teritorije grada utvrđen Statutom. Zbor građanki i građana raspravlja i daje predloge o pitanjima iz nadležnosti organa grada. Zbor građanki i građana većinom glasova prisutnih usvaja zahteve i predloge i upućuje ih Skupštini ili pojedinim organima i službama grada. Organi i službe Grada dužni su da u roku od 60 dana od održavanja zbora građana, razmotre zahteve i predloge građana i o njima zauzmu stav, odnosno donesu odgovarajuću odluku ili meru i o tome obaveste građanke i građane.

3. Referendum

Skupština grada može na sopstvenu inicijativu da raspiše referendum o pitanjima iz svoje nadležnosti. Referendum o pitanju iz svoga delokruga Skupština grada dužna je da raspiše na predlog koji podnese najmanje 10 % birača od ukupnog biračkog tela u Gradu, na način utvrđen zakonom i Statutom.

Odluka putem referenduma doneta je ako se za nju izjasnila većina građana koja je glasala, pod uslovom da je glasalo više od polovine ukupnog broja građana.

Odluka doneta na referendumu je obavezna, a Skupština grada je ne može staviti van snage, niti izmenama i dopunama menjati njenu suštinu u narednom periodu od godinu dana od dana donošenja odluke.

..........

U zakonu o lokalnim izborima, postoje i neki zanimljivi članovi, evo mog izbora:

..........

član 4. Zakona o lokalnim izborima

(Kampanja, prava birača)

Građani imaju pravo da preko sredstava javnog informisanja budu ravnopravno, blagovremeno, istinito, nepristrasno i potpuno obavešteni o izbornoj kampanji podnosilaca izbornih lista i kandidatima s izbornih lista, kao i o drugim događajima značajnim za izbore.

Sredstva javnog informisanja dužna su da u izbornoj kampanji obezbede ravnopravnost, blagovremenost, istinitost, nepristrasnost i potpunost u obaveštavanju o svim podnosiocima izbornih lista i kandidatima s tih lista, kao i o drugim događajima značajnim za izbore.

Izborna kampanja, u smislu ovog zakona, predstavlja sve javne, političke, promotivne i druge aktivnosti podnosilaca izbornih lista i kandidata s tih lista.

član 41. Zakona o lokalnim izborima

(Raspodela mandata)

Izborna komisija raspodeljuje mandate primenom sistema najvećeg količnika.

Mandati se raspodeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka pojedina lista podeli brojevima od jedan zaključno sa brojem koji odgovara broju odbornika koji se biraju u skupštinu jedinice. Tako dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini, a u obzir se uzima onoliko najvećih količnika koliko se bira odbornika u skupštinu jedinice lokalne samouprave. Svaka izborna lista dobija onoliko mandata koliko tih količnika na nju otpada.

Ako dve izborne liste ili više izbornih lista dobiju iste količnike na osnovu kojih se dodeljuje jedan mandat, a nema više neraspodeljenih mandata, mandat će se dodeliti listi koja je dobila veći broj glasova.

član 47. Zakona o lokalnim izborima

(Blanko ostavke odbornika)

Podnosilac izborne liste i kandidat za odbornika, odnosno odbornik, mogu zaključiti ugovor kojim će regulisati međusobne odnose i predvideti pravo podnosioca izborne liste da, u ime odbornika, podnese ostavku na funkciju odbornika u skupštini jedinice lokalne samouprave.

Prilikom zaključenja ugovora, kandidat za odbornika, odnosno odbornik, predaje podnosiocu izborne liste svoju blanko ostavku, što se konstatuje u ugovoru.

Blanko ostavka je pismeno koje sadrži izjavu kandidata za odbornika, odnosno odbornika, da podnosi ostavku na funkciju odbornika u skupštini jedinici lokalne samouprave, kao i ovlašćenje dato podnosiocu izborne liste da ovu ostavku, u njegovo ime, preda predsedniku skupštine jedinice lokalne samouprave.

..........

Oko 1500000 ljudi u Beogradu ostvaruje pravo glasa. Gradske opštine su uslovno (u odnosu na geografski položaj i nadležnosti) podeljene na 10 gradskih i 7 prigradskih.

..........

belgrade1.jpgDosadašnje Gradonačelnice i Gradonačelnici Beograda (od prvog ka poslednjem):

Ilija Čarapić, Miloš Bogićević, Mladen Žujović, Stojan Delimirković, Marko Stojković, Jovan Smiljanić, Gligorije Jovanović, Mihailo Terzibašić, Jovan Nikolić-Čokojić, Vasilije Ivanović, Aćim Čumić, Arsa Lukić, Aleksa Đurić, Dimitrije Popović, Aleksa Stevanović, Živko Karabiberović, Vladan Đorđević, Mihailo Bogićević, Svetomir Nikolajević, Nikola Pašić, Milovan Marinković, Petar Tatić, Antonije Pantović, Nikola Stamenković, Kosta Glavinić, Velisav Vulović, Ljubomir Davidović, Đorđe Nestorović, Mihailo Marjanović, Kosta Jovanović, Filip Filipović, Đoka Kara-Jovanović, Dobra Mitrović, Kosta Kumanudi, Miloš Savčić, Milan Nešić, Milutin Petrović, Vlada Ilić, Vojin Đurčić, Jevrem Tomić, Ivan Milićević, Milosav Stojadinović, Dragomir-Dragi Jovanović, Mihajlo Ratković, Ninko Petrović, Đurica Jojkić, Miloš Minić, Milijan Neoričić, Branko Pešić, Živorad Kovačević, Bogdan Bogdanović, Aleksandar Bakočević, Milorad Unković, Slobodanka Gruden, Nebojša Čović, Zoran Đinđić, Vojislav Mihailović, Milan St. Protić, Radmila Hrustanović, Nenad Bogdanović, Zoran Alimpić.

 

..........

11. maja 2008. donosimo odluku ko će od, do sada, predstavljenih kandidata za Gradonačelnicu/ika naći svoje mesto u gornjem spisku.

 

Biljana Srbljanović, prva na gradskoj listi LDP-a;

Aleksandar Vučić, prvi na gradskoj listi SRS-a;

Dragan Đilas, prvi na gradskoj listi koalicije koju predvodi DS;

Aleksandar Popović, prvi na gradskoj listi DSS-a.

(kandidati navedeni po principu ladies first, pa azbučno/gradska lista SRS-a nije objavljena na sajtu ove stranke)

...

MOLBA BLOGERKAMA I BLOGERIMA:

Molim sve blogerke i blogere da se uzdrže od neumesnih trolova i da time ne zagađuju inicijalni post. Moderacija će brisati bez milosti i bez objašnjenja sve kometare koji nisu u vezi sa temom bloga ako ja ne stignem.

Nadam se da do toga neće doći.Komentari (215)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

doktorka doktorka 03:47 03.04.2008

Hocemo Biljanu

za gradonacelnicu!


SIRI DALJE!Nemanja_K Nemanja_K 04:55 03.04.2008

Re: Hocemo Biljanu

doktorka
za gradonacelnicu!
SIRI DALJE!


"Ja se ne smatram posebno demokraticnom osobom i nimalo tolerantnom. Ali ja podsecam jos jednom, ja nisam na javnoj funkciji . Mene drzava i gradjani ne placaju da budem tolerantna niti da postujem drugo misljenje. "

Biljana Srbljanovic, Poligraf, Jun 2007.

Necemo.
doktorka doktorka 05:10 03.04.2008

Re: Hocemo Biljanu

Nemanja_K

doktorkaza gradonacelnicu!SIRI DALJE!"Ja se ne smatram posebno demokraticnom osobom i nimalo tolerantnom. Ali ja podsecam jos jednom, ja nisam na javnoj funkciji . Mene drzava i gradjani ne placaju da budem tolerantna niti da postujem drugo misljenje. "Biljana Srbljanovic, Poligraf, Jun 2007. Necemo.


mislite da nam treba neko ko ce tolerisati , javasluk nerad i ruzenje grada ? a inace mislim da se kod nas pod demokratijom svasta nesto podrazumeva, recimo i sloboda da se pale ambasade i dzamije , pljackaju radnje , ubacuju kasikare ljudima u stanove , podmecu ekplozivi pod automobile, prekidaju izlozbe i tribine, iznose neistine po novinama itd itd.
Dolybell Dolybell 05:48 03.04.2008

Re: Hocemo Biljanu

SIRI DALJE!


[url=http://www.fucine.com/network/fucinemute/core/index.php?url=redir.php?articleid=579]Al Supermarket della guerra
[/url]
Dolybell Dolybell 06:02 03.04.2008

Re: Hocemo Biljanu

mislite da nam treba neko ko ce tolerisati , javasluk nerad i ruzenje grada ? a inace mislim da se kod nas pod demokratijom svasta nesto podrazumeva, recimo i sloboda da se pale ambasade i dzamije , pljackaju radnje , ubacuju kasikare ljudima u stanove , podmecu ekplozivi pod automobile, prekidaju izlozbe i tribine, iznose neistine po novinama itd itd.


Demokratija na srpski način, ili koliko Srbi znaju šta je demokratija i
kako je sprovoditi.

Luka Ivanišević Luka Ivanišević 09:41 03.04.2008

Re: Hocemo Biljanu

Svakako Biljana Srbljanović. Niko drugi.
NAPRED BILJO!
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 12:14 03.04.2008

Re: Hocemo BiljanuNova gradonacelnica za koju zelim da verujem da ce promeniti sliku Beograda i pomoci da Beograd postane grad i u realnosti.
Tyler Durden Tyler Durden 07:00 03.04.2008

lokalni izbori

Svaka vlast menja zakon o lokalnim izborima kako njoj odgovara. Zašto se gradonačelnici više ne biraju direktno?
Proporcionalni sistem na lokalnom nivou uopšte nema smisla.
Što se tiče kandidata za gradonačelnika/ce Beograda, odnosno prvih na listi svojih partija, kakve su njihove kvalifikacije za to mesto? Ko je od njih spreman da vodi ekonomski sistem u kome je bar 2 miliona građana?

Dr M Dr M 08:13 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Što se tiče kandidata za gradonačelnika/ce Beograda, odnosno prvih na listi svojih partija, kakve su njihove kvalifikacije za to mesto? Ko je od njih spreman da vodi ekonomski sistem u kome je bar 2 miliona građana?


Ovo je sjajno pitanje, za pitanje br.2.

Pitanje br.1 je "Ko je od kandidata spreman da spreci eventualne zloupotrebe gradskog budzeta i gradskih resursa u privatne i partijske svrhe"?

Za mene je jedini odgovor na ovo pitanje BILJANA SRBLJANOVIC.

Ostali imaju suvise dugacke partijske, privredne i demagoske repove da bih im mogao verovati.
Vračarac Vračarac 11:29 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Za mene je jedini odgovor na ovo pitanje BILJANA SRBLJANOVIC.

A na osnovu čega to tvrdite? Bez uvrede, ali šta je BS ikada uradila što je kvalifikuje za mesto gradonačelnice? Čak i ne živi u Beogradu a već imamo loša iskustva sa ljudima koji vode nešto naše sa daljine. konkretno mislim na reprezentaciju Srbije u fudbalu kada ju je vodio Klemente.
Ostali imaju suvise dugacke partijske, privredne i demagoske repove da bih im mogao verovati.

Pa i BS ima podugačak "partijski" i "demagoški" rep. Za privredni se slažem.
pufna pufna 11:49 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Za mene je jedini odgovor na ovo pitanje BILJANA SRBLJANOVIC.

Ostali imaju suvise dugacke partijske, privredne i demagoske repove da bih im mogao verovati.

biti posten dragi Dr M. nije profesija.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 11:53 03.04.2008

Re: lokalni izbori

biti posten dragi Dr M. nije profesija.

Tacno ! Niti moze biti posten onaj/ona ko je politicki ostrascen.
Dr M Dr M 12:53 03.04.2008

Re: lokalni izbori

biti posten dragi Dr M. nije profesija.


Biti posten, draga moja pufno, nije profesija ali je bitan preduslov.
Sve drugo moze da se nauci.
Dr M Dr M 13:19 03.04.2008

Re: lokalni izbori

A na osnovu čega to tvrdite? Bez uvrede, ali šta je BS ikada uradila što je kvalifikuje za mesto gradonačelnice? Čak i ne živi u Beogradu a već imamo loša iskustva sa ljudima koji vode nešto naše sa daljine. konkretno mislim na reprezentaciju Srbije u fudbalu kada ju je vodio Klemente.


Postovani Vracarac,
sta je uradio Havel da se kvalifikuje za predsednika Ceske ?

BS je pokazala svetu jedno lepse lice Srbije, razlicito od slike koju obicno saljemo.

Vraca se u Beograd da podeli sa nama svoje uspehe i svoju energiju. Lep primer i za druge uspesne Beogradjane, rasute po svetu.

Nisam primetio partijske i demagoske repove koje pominjete.
Partija na cijoj je listi postoji samo dve godine i nikad nije bila na vlasti.
Molim Vas da mi skrenete paznju na neki slucaj u kome je bila demagog.Dr M Dr M 13:37 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Ninoslav Randjelovic
biti posten dragi Dr M. nije profesija.Tacno ! Niti moze biti posten onaj/ona ko je politicki ostrascen.Postovani Ninoslave,

cini mi se da Vase tvrdjenje ima prizvuk licnog animoziteta.

Blogeri sa duzim stazem se secaju Vase prepiske sa BS, prepiske u kojoj niste dobro prolazili.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 13:45 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Blogeri sa duzim stazem se secaju Vase prepiske sa BS, prepiske u kojoj niste dobro prolazili.

Pa, ima te prepiske jos uvek. Sacuvana je. Mogu ljudi da se podsete, zar ne ?
Osim toga, postovani Dr M, ja ne mislim da sam tu lose prolazio. Mislim, citao jesam te uvrede i klevete koje mi je upucivala kandidatkinja za gradonacelnika Beograda, ali kada sam je zamolio da iznese i koji konkretan razlog za te svoje klevete ili da se srecemo na sudu, ona je prestala sa time. Sto je sigurno znak da ona uvazava cinjenice i zakon. A, to nije lose. Stoga, animoziteta, nema ! A, posebno licnog.
Vračarac Vračarac 15:05 03.04.2008

Re: lokalni izbori

biti posten dragi Dr M. nije profesija.

Naravno. Ali u čemu se ogleda poštenje BS u odnosu na druge kandidate? ili bar na većinu drugih kandidata? Šta je to ona uradila toliko pošteno da bi me uverila da konačno izađem na izbore i dam glas njoj odnosno njenoj opciji? Naravno ukoliko pod "poštenjem" ne podrazumevate razne deklarativna zalaganja bez ijednog konkretnog, opipljivog rezultata.
Vračarac Vračarac 15:13 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Nisam primetio partijske i demagoske repove koje pominjete.
Partija na cijoj je listi postoji samo dve godine i nikad nije bila na vlasti.
Molim Vas da mi skrenete paznju na neki slucaj u kome je bila demagog.

Pa lideri te partije su bili na vlasti godinama. Čak je i predsednica političkog saveta bila službenik vlade V. Koštunice do isteka svog mandata, a tek onda se setila da bi mogla da bude opozicija.
BS je pokazala svetu jedno lepse lice Srbije, razlicito od slike koju obicno saljemo.

Za koga lepše?To je na žalost veoma partijsko pitanje. Što je za vas lepo za neke druge je ružno. I obratno
Nisam primetio partijske i demagoske repove koje pominjete.

Za mene je LDP rep. Isto kao i bilo koja druga partija. Skupina likova koji žele da žive bez rada i da sami sebi odrežu apanaže koje ja treba da plaćam a da me niko ne pita da li ja to želim. Leba bez motike. Ovo je i odgovor za demagogiju. Sa njima je - neću je. I kao što bi rekao vaš bivši partner, I TAČKA.
Elliot Elliot 15:24 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Vračarac

Naravno. Ali u čemu se ogleda poštenje BS u odnosu na druge kandidate? ili bar na većinu drugih kandidata? Šta je to ona uradila toliko pošteno da bi me uverila da konačno izađem na izbore i dam glas njoj odnosno njenoj opciji? Naravno ukoliko pod "poštenjem" ne podrazumevate razne deklarativna zalaganja bez ijednog konkretnog, opipljivog rezultata.

Mozda je bolje postaviti pitanje - da li postoji nesto sto je uradila, a da nije posteno? Moze li se takvo pitanje postaviti drugim kandidatima???
Vračarac Vračarac 15:31 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Mozda je bolje postaviti pitanje - da li postoji nesto sto je uradila, a da nije posteno? Moze li se takvo pitanje postaviti drugim kandidatima???

To isto pitanje možete postaviti ogromnom broju građana Beograda koji poseduju veće kvalifikacije za vođenje jednog glomaznog sistema kao što je Beograd. A i žive u Beogradu pa imaju uvid u problematiku. Sa druge strane šta je nepošteno uradio kandidat DSS-a ( ne znam mu ime) ili DS ( Đilas) ?
Elliot Elliot 15:56 03.04.2008

Re: lokalni izbori

To isto pitanje možete postaviti ogromnom broju građana Beograda koji poseduju veće kvalifikacije za vođenje jednog glomaznog sistema kao što je Beograd. A i žive u Beogradu pa imaju uvid u problematiku.

Moguce, ali mi ovde govorimo o kandidatime, zar ne?
Sa druge strane šta je nepošteno uradio kandidat DSS-a ( ne znam mu ime)

Dovoljno
DS ( Đilas) ?

Moze posednje?
Vračarac Vračarac 16:50 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Moguce, ali mi ovde govorimo o kandidatime, zar ne?

Ajde Popović (mislim) po vama je njegova jedina mana pripadnost DSS-u. meni on kao čovek deluje OK. Sam je izabrao stranku i ja to poštujem. o čoveku se zaista ništa ružno ne može reći. Čak je i simpatičan sa svojom fred peri košuljom( nadam se da nećete reći da je Popović skins pošto nosi fred peri pošto je to njihov zaštitni znak) A Đilas je (po meni) jedini političar kome bih eventualno mogao da dam glas. Upoznao sam ga i prepoznao u njemu jednog obočnog, normalnog, kulturnog čoveka sa divnim smislom za humor. a još kada je uskočio u poluzaleđenu reku ( u blizini Pirota) da spase čoveka skrenuo je pažnju na sebe kao na poštenog, plemenitog i finog čoveka. Bez telohranitelja. A u to vreme su neki iznenada pronalazili odšrafljene točkove na autobusu. da li je stranačko obezbeđenje zatajilo?
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 16:50 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Elliot
Moze posednje?


Ja procitah ovo poslednje i saznadoh da ce LDP biti tuzen zbog lazi i manipulacija ... pa mi nije jasno sto ste to linkovali?

Glavni i odovorni urednik "Presa" Dragan Vučićević rekao je da će tužiti LDP zbog iznošenja neistina i da će ta stranka na sudu morati da dokaže da je "Pres" mafijaška novina i da su Đilas i Forcan vlasnici lista.

"Ovo je laž i manipulacija, a Đilas i Forcanka nemaju vlasničkog udela u 'Presu'", rekao je Vučićević, optuzujući LDP da vrši pritisak na medije i da tako mogu da se pojave ispred svih novina, ako im se nešto što one objave ne bude svidelo.
Vračarac Vračarac 16:53 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Glavni i odovorni urednik "Presa" Dragan Vučićević rekao je da će tužiti LDP zbog iznošenja neistina i da će ta stranka na sudu morati da dokaže da je "Pres" mafijaška novina i da su Đilas i Forcan vlasnici lista.

Pa zar Vičićević i Samardžić (LDP samardžić) svojevremeno nisu pisali za isti, pročrtnički list. Press je neka verzija Danasa samo neznatno pomerena u desno. Žuti su i jedni i drugi. Do zla boga.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 17:01 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Pa zar Vičićević i Samardžić (LDP samardžić) svojevremeno nisu pisali za isti, pročrtnički list. Press je neka verzija Danasa samo neznatno pomerena u desno. Žuti su i jedni i drugi. Do zla boga.


Ma nisam ja bas u to verziran ... ali je ovo za mene bio jos jedan dokaz (drugi sam izneo na blogu D. Kovacevica juce) da Djilas nije vlasnik Press-a. Sto naravno dosta govori o nacinu na koji LDP sprovodi svoje kampanje i koliko to sve nema blage veze sa istinom ... Sad ce bar da zaglave i na sud i da zato odgovaraju kako stoje stvari ...
Vračarac Vračarac 17:06 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Ma nisam ja bas u to verziran ... ali je ovo za mene bio jos jedan dokaz (drugi sam izneo na blogu D. Kovacevica juce) da Djilas nije vlasnik Press-a. Sto naravno dosta govori o nacinu na koji LDP sprovodi svoje kampanje i koliko to sve nema blage veze sa istinom ... Sad ce bar da zaglave i na sud i da zato odgovaraju kako stoje stvari ...

Koji crni sud. Zaštićeni su k'o koale, a Samardžić i Vučićević su pisali za Poglede.
Vračarac Vračarac 17:08 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Ma nisam ja bas u to verziran

Mislim da su obojca pisali za Poglede. Ali to zaista nije bitno. A sumnjam da je Đilas suvlasnik PRESSa pošto taj list (uz Danas ga svakodnevno kupujem, čisto da sagledam oba ugla gledanja) veoma često preoštro pišeo njemu i DS.
Elliot Elliot 17:20 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Ajde Popović (mislim) po vama je njegova jedina mana pripadnost DSS-u. meni on kao čovek deluje OK. Sam je izabrao stranku i ja to poštujem. o čoveku se zaista ništa ružno ne može reći. Čak je i simpatičan sa svojom fred peri košuljom( nadam se da nećete reći da je Popović skins pošto nosi fred peri pošto je to njihov zaštitni znak) A Đilas je (po meni) jedini političar kome bih eventualno mogao da dam glas. Upoznao sam ga i prepoznao u njemu jednog obočnog, normalnog, kulturnog čoveka sa divnim smislom za humor. a još kada je uskočio u poluzaleđenu reku ( u blizini Pirota) da spase čoveka skrenuo je pažnju na sebe kao na poštenog, plemenitog i finog čoveka. Bez telohranitelja. A u to vreme su neki iznenada pronalazili odšrafljene točkove na autobusu. da li je stranačko obezbeđenje zatajilo?

Predajem se...
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 17:22 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Vračarac
Mislim da su obojca pisali za Poglede. Ali to zaista nije bitno. A sumnjam da je Đilas suvlasnik PRESSa pošto taj list (uz Danas ga svakodnevno kupujem, čisto da sagledam oba ugla gledanja) veoma često preoštro pišeo njemu i DS.


Pa da, to je i za mene najuverljiviji dokaz. Kod Drageca na blogu sam bas citirao neku anketu o tome koje politicare gradjani smatraju najkorumpiranjije objavljenu pre neki dan u Pressu po kojoj su prvi na listi Dinkic i Djelic (a pored njih su Velja i Cedica) ... pa je za mene to definitivan dokaz da Djilas nema nikakav uticaj na Press (ko bi dozvolio to u ovo predizborno vreme ako je zbilja vlasnik?) ...

adam weisphaut adam weisphaut 17:26 03.04.2008

Re: lokalni izbori

A sumnjam da je Đilas suvlasnik PRESSa pošto taj list (uz Danas ga svakodnevno kupujem, čisto da sagledam oba ugla gledanja) veoma često preoštro pišeo njemu i DS.

Dragan Đilas -predsednik GO DS Beograda
stan na Vračaru (100 kvadrata)
ušteđevina 799 evra i 1.008.000 dinara
automobil „saab“ (2003)
vlasništvo u preduzećima „Multikom“ (50%), BBDO Sarajevo (48%), MDI „Internacional“ Prag (28%)
n supruga vlasnik kuće od 250 kvadrata na Senjaku i automobila „sitroen C3“ (2003)

Možda neka od njegovih firmi ?
A što se tiče Press-a i njegove orijentacije nije li tamo blogger izvesni predsednički savetnik ?
Elliot Elliot 17:28 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Virtuelni Vasilije
Elliot
Moze posednje?


Ja procitah ovo poslednje i saznadoh da ce LDP biti tuzen zbog lazi i manipulacija ... pa mi nije jasno sto ste to linkovali?

Glavni i odovorni urednik "Presa" Dragan Vučićević rekao je da će tužiti LDP zbog iznošenja neistina i da će ta stranka na sudu morati da dokaže da je "Pres" mafijaška novina i da su Đilas i Forcan vlasnici lista.

"Ovo je laž i manipulacija, a Đilas i Forcanka nemaju vlasničkog udela u 'Presu'", rekao je Vučićević, optuzujući LDP da vrši pritisak na medije i da tako mogu da se pojave ispred svih novina, ako im se nešto što one objave ne bude svidelo.

:)
To poslednje se nije odnosilo na vest, vec na ono sta je poslednje posteno uradio.
A tuzba je, inace, postala deo obavezne procedure kada se dirne gde ne treba...
nikolla90 nikolla90 17:39 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Vračarac
Moguce, ali mi ovde govorimo o kandidatime, zar ne?
Ajde Popović (mislim) po vama je njegova jedina mana pripadnost DSS-u. meni on kao čovek deluje OK. Sam je izabrao stranku i ja to poštujem. o čoveku se zaista ništa ružno ne može reći. Čak je i simpatičan sa svojom fred peri košuljom( nadam se da nećete reći da je Popović skins pošto nosi fred peri pošto je to njihov zaštitni znak) A Đilas je (po meni) jedini političar kome bih eventualno mogao da dam glas. Upoznao sam ga i prepoznao u njemu jednog obočnog, normalnog, kulturnog čoveka sa divnim smislom za humor. a još kada je uskočio u poluzaleđenu reku ( u blizini Pirota) da spase čoveka skrenuo je pažnju na sebe kao na poštenog, plemenitog i finog čoveka. Bez telohranitelja. A u to vreme su neki iznenada pronalazili odšrafljene točkove na autobusu. da li je stranačko obezbeđenje zatajilo?


Fred Perry nije zaštitni znak skinsa nego casual-kulture.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 17:58 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Elliot
A tuzba je, inace, postala deo obavezne procedure kada se dirne gde ne treba...


Bilo bi lepo kad bi to bilo tako i kad bi kod se kod nas takve stvari brzo i efikasno resavale na sudovima i oni koji izgube bili drasticno kaznjavani za optuzbe bez dokaza ... Onda ne bi bilo ovakve pljuvacine na javnoj politickoj sceni koja nema blage veze sa demokratijom (i pogotovu ne sa onom u EU kojoj navodno tezimo) ...

pozz
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 18:06 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Adam
Možda neka od njegovih firmi ?
A što se tiče Press-a i njegove orijentacije nije li tamo blogger izvesni predsednički savetnik


vlasnistvo od njegove firme i je i njegovo ... i to se isto dokazuje

A za ovo drugo Adi samo pokazujes da si previse opterecen orijentaciojm ... pa nije valjda da ljudi samo bloguju tamo gde imaju politicki uticaj ... i da su svi blogovi u nasim medijima politicki orijentisani?

A posto Press OCIGLEDNO objavljuje clanke koji su vrlo protiv DS onda to pokazuje demokraticnost blogera-savetnika ... a ako bi tvoja pretpostavka o vlasnistvu bila tacna onda i da vlasnik daje punu novinarsku slobodu svom listu ... sto je opet pohvalno ...

pozz


Exitus Letalis Exitus Letalis 18:28 03.04.2008

Re: lokalni izbori

automobila „sitroen C3“ (2003)

ja sam ga lično videla u bmw u mišarskoj, čekao je da se ja isparkiram. možda ga je uzajmio.
što se tiče ove ušteđevine u Vvl3siu78PO6M:http://www.europeanweekly.org/images/features/euro-logotype.gif' alt='' border='0' />
čak sam ga i ja nadmašila :))))
Dolybell Dolybell 18:45 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Šta je to ona uradila toliko pošteno da bi me uverila da konačno izađem na izbore i dam glas njoj odnosno njenoj opciji? Naravno ukoliko pod "poštenjem" ne podrazumevate razne deklarativna zalaganja bez ijednog konkretnog, opipljivog rezultata.


Uglavnom sve ono zbog čega VI niste predmet
debate za gradonačelnika.
Nenad M. Nenad M. 20:24 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Dr M
Ninoslav Randjelovic
biti posten dragi Dr M. nije profesija.Tacno ! Niti moze biti posten onaj/ona ko je politicki ostrascen.Postovani Ninoslave,

cini mi se da Vase tvrdjenje ima prizvuk licnog animoziteta.

Blogeri sa duzim stazem se secaju Vase prepiske sa BS, prepiske u kojoj niste dobro prolazili.[/quote

Nije Ninoslav ostao duzan. Slucajno videh istog na BN-u u Glot frketu gde je sa Pajkicem i manje poznatim poslanikom dss-a sve u 16 opleo po Biljani, sve onako na finjaka...

A setimo se i Bobana, imam i ja Ninoslave te postove
pufna pufna 20:34 03.04.2008

Re: lokalni izbori

a još kada je uskočio u poluzaleđenu reku ( u blizini Pirota) da spase čoveka skrenuo je pažnju na sebe kao na poštenog, plemenitog i finog čoveka

i rekao kamermanu- snimaj sad ovo.
bravo za tako hrabrog coveka koji je skocio u hladni potocic. uau...:)
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:38 03.04.2008

Re: lokalni izbori

A setimo se i Bobana, imam i ja Ninoslave te postove

Boban za gradonacelnicu !
adam weisphaut adam weisphaut 20:42 03.04.2008

Re: lokalni izbori


vlasnistvo od njegove firme i je i njegovo ... i to se isto dokazuje

Mala šala, Vaso.
A inače znaš da postoje razni načini da se sakrije čiji je kapital off shore fimre, firme s manjinskim udelom i sl.
A posto Press OCIGLEDNO objavljuje clanke koji su vrlo protiv DS onda to pokazuje demokraticnost blogera-savetnika ... a ako bi tvoja pretpostavka o vlasnistvu bila tacna onda i da vlasnik daje punu novinarsku slobodu svom listu ... sto je opet pohvalno ...

Sada koliko je prikladno za jednog predsedničkog savetnika da bude na tom mestu je posebna priča a nekako ja stekoh utisak da je taj Press baš na liniji Krunske, bar onakve kakva je sada .
pufna pufna 20:48 03.04.2008

Re: lokalni izbori

A setimo se i Bobana, imam i ja Ninoslave te postove

nenade, nije lepa ta antireklama hibridnog Bobana
adam weisphaut adam weisphaut 20:51 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Exitus Letalis
automobila „sitroen C3“ (2003)

ja sam ga lično videla u bmw u mišarskoj, čekao je da se ja isparkiram. možda ga je uzajmio.

Zgodna stvar taj lizing, uzmeš kola a tehnički nisu tvoja, mislim da i Đilasov kolega iz vlade, Velja ima neku besnu mečku na tu foru
Dolybell Dolybell 22:34 03.04.2008

Re: lokalni izbori

Za koga lepše?To je na žalost veoma partijsko pitanje. Što je za vas lepo za neke druge je ružno. I obratno


Umberto Eko: "Istorija lepote".
Možda naučite nešto o lepoti. Knjiga je sjajna.
Vračarac Vračarac 07:10 04.04.2008

Re: lokalni izbori

Fred Perry nije zaštitni znak skinsa nego casual-kulture.

Ukolko pogledate legendarne engleske OI skins bendove "Four Skins" i Cockney rejects primetićete da se isključivo nose Fred Perry mojice. Publika je to preuzela i ta marka se smatra nekom vrstom lične karte skinhead pokreta.
Vračarac Vračarac 07:12 04.04.2008

Re: lokalni izbori

Uglavnom sve ono zbog čega VI niste predmet
debate za gradonačelnika.

?
Vračarac Vračarac 10:51 04.04.2008

Re: lokalni izbori

rekao kamermanu- snimaj sad ovo.
bravo za tako hrabrog coveka koji je skocio u hladni potocic. uau...:)

Pa plemenitije nego nalaženje praznih kutija od vatrometa ispod džipa u sred izborne tišine ili iznendno olabavljeni točkovi ( samo jedan olabavljen iako su zadni točkovi autobus dupli, besmisleno).
Torpedo Torpedo 08:15 03.04.2008

Beogradu

treba gradonacelnik koji ce da pokrene resavanje najveceg problema koji grad ima: svakodnevnog saobracajnog kolapsa. To je najveci problem sa kojim se srecu i njegovi stanovnici i namernici u proputovanju kroz njega.

Prethodna gradska vlast ( kao i one pre nje) po tom pitanju nisu preduzele bas nista pa se treba zapitati treba li uopste dati jos jednu sansu onima koji su olako prokockali godine, nase pre svega...
Dr M Dr M 08:27 03.04.2008

Re: Beogradu

Prethodna gradska vlast ( kao i one pre nje) po tom pitanju nisu preduzele bas nista pa se treba zapitati treba li uopste dati jos jednu sansu onima koji su olako prokockali godine, nase pre svega...


...i pare, ne zaboravimo pare.
Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 08:29 03.04.2008

Re: Beogradu...

Liberalno demokratska partija predala je listu za gradske odbornike za grad Beograd Gradskoj izbornoj komisiji. Nosilac liste i prva na listi je književnica Biljana Srbljanović.

Pored Srbljanovićeve na listi za Beograd LDP-a nalaze se i mnoge ličnosti iz javnog života, između ostalih i Biljana Cincarević, Milutin Petrović, Rajko Danilović, Olivera Ježina, Janko Baljak, Nenad Marjanović, Danijela Vranješ, Kosta Bunjuševac i Srećko Pecikoza.

Prilikom predaje liste član Predsedništva Liberalno demokratske partije Zoran Ostojić izjavio je:

"Lista Liberalno demokratske partije više je od partijske liste, jer posao koji nas čeka u Beogradu nije partijski posao. Naša vizija Beograda može se ostvariti samo uz angažovanje svih beograđana. Posle 8 godina iste vlasti gradskoj upravi je potrebno dobro pretresanje i provetravanje, odnosno jedno veliko spremanje uz širom otvorene prozore".

"Ovu građansku priču, odnosno listu LDP-a vodiće Biljana Srbljanović sa svojim timom koji će se trenutno formira. Uvereni smo da će posle ovih izbora, inače prvih za Beograd na kojima LDP učestvuje, Beograd pokazati celoj Srbiji kako izgleda kada se ono što je najbolje u Evropi dovede ovde" - istakao je Ostojić.

On je rekao da je koncept upravljanja Beogradom koji je nastao još u jednopartijskim vremenima mora da doživi radikalne promene, a učešće LDP-a u budućoj gradskoj upravi biće garancija takvih promena.

"Gradska javna preduzeća koje su postale zlatne koke nosilje partijskih birokratija, nelegalni izvor finansiranja stranaka i glavni izvor korupcije, LDP će transformisati u efikasna preduzeća koja će građanima pružati jeftinije i kvalitetnije usluge" - dodao je Ostojić.

"Naša kandidtkinja za gradonačelnicu garancija je da ćemo uspeti da Beogradu vratimo i onaj čuvene beogradski duh koji se u proteklih 20 tak godina izgubio. Svetki priznata, a naša, Biljana Srbljanović biće najbolji ambasador našeg grada i naše zemlje".

Po njegovim rečima izbori u Beogradu biće prvi korak ka ostvarenju velikih ideja bez koga nema uspeha toliko potrebnog građanima Srbije posle godina poraza, bede i malodušnosti.

"Ideje evropeizacije i modernizacije i konkretna dela koje će promeniti zemlju, šire se Srbijom, a Beograd prirodno mora dati ključni doprinos tom širenju. Zato što se LDP širi i nastaviće da se širi" - naglasio je Ostojić.LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI GRADA BEOGRADA1 Biljana Srbljanović 1970. Pisac
2 Zoran Ostojić 1956. Novinar
3 Kosta Bunuševac 1948. Akademski slikar
4 Janko Baljak 1965. Reditelj
5 Milutin Petrović 1961. Reditelj
6 Nenad Marjanović 1958. Fotograf
7 Biljana Cincarević 1975. Akademska slikarka
8 Vladan Batić 1949. Advokat
9 Olivera Ježina 1960. Glumica
10 Rajko Danilović 1938. Advokat
11 Dejan Ranđić 1972. Dipl. ekonomista
12 Dr Milan St. Protić 1957. Istoričar
13 Nenad Prokić 1954. Dramaturg
14 Dr Nikola Samardžić 1961. Profesor
15 Danijela Vranješ 1973. Glumica
16 Miloš Adamović 1972. Lab. tehničar za hemiju
17 Ratomir Anđelković 1956. Producent
18 Marko Babić 1979. Komercijalista
19 Emir Bazdulj 1958. Dipl. politikolog
20 Ljiljana Bogdanović 1953. Pravnica
21 Goran Bogunović 1980. Dipl. politikolog
22 Aleksandar Branković 1976. Akademski slikar
23 Dr Jovana Tavčar 1980. Lekar
24 Nemanja Cabunac 1982. Komercijalista
25 Zlatko Crnogorac 1971. Organizator
26 Vukosava Crnjanski Šabović 1978. Dipl. ing. mašinstva
27 Veljko Čobanski 1951. Profesor biologije
28 Aleksandra Čolić 1984. Student
29 Mihailo Čukić 1971. Privatni preduzetnik
30 Dragan Ćirković 1974. Farmaceut
31 Tanja Ćorluka 1970. Dipl. ekonomistkinja
32 Dr Ana Danilović 1977. Lekar
33 Živojin Davidović 1950. Dipl. ing. arhitekture
34 Dejan Džodan 1973. Menadžer
35 Vesna Đapić 1954. Glumica
36 Nebojša Đorđević 1947. Agent osiguranja
37 Vladimir Đuknić 1944. Ekonomista u penziji
38 Aleksandar Đuričić 1975. Dipl. menadžer
39 Ivan Đurić 1988. Student
40 Nataša Đurić 1960. Dipl. pravnica
41 Jelena Đurović 1973. Dipl. pozorišni producent
42 Jasna Erčić 1953. Profesor italijanskog jezika
43 Aleksandar Gavrilović 1956. Režiser
44 Lejla Hasečić 1979. Student
45 Anđela Ilić 1983. Student
46 Isidora Injac 1972. Prof. srpskog jezika
47 Mile Jeličić 1979. Tehničar unutrašnjeg transporta
48 Uglješa Jokić 1976. Menadžer
49 Zoran Joksić 1967. Radnik
50 Boris Jovanović 1984. Student
51 Vladeta Jovanović 1969. Ekonomista
52 Maida Jusufović 1984. Studentkinja
53 Srđan Kamperelić 1974. Privatni preduzetnik
54 Olga Keser 1945. Ekonomista
55 Vladan Kojanić 1974. Službenik
56 Ana Kordić 1981. Student
57 Ivica Koren 1962. Privatni preduzetnik
58 Milo Kovačević 1965. Advokat
59 Miloš Krsmanović 1971. Inženjer
60 Đorđe Leštanin 1981. Ekonomista
61 Milan Lovčević 1973. Hemijski tehničar
62 Miloš Luković 1981. Dipl. ing. elektrotehnike
63 Milka Marinković 1955. Advokat
64 Mirjana Marinković 1965. Dipl. pravnica
65 Dr Vera Marković 1951. Doktor stomatologije
66 Marko Maršićević 1971. Producent
67 Nebojša Milićević 1957. Dipl. ing. elektrotehnike
68 Aleksandar Milojević 1986. Student
69 Vladimir Milovanović 1965. Građevinski tehničar
70 Bojan Mojsoski 1983. Student
71 Bojana Mužijević 1955. Službenik
72 Vesna Nenadić 1960. Dipl. arheolog
73 Vesna Nikolić 1957. Dipl. sociolog
74 Dragan Novaković 1982. Student
75 Ljiljana Novaković 1958. Dipl. ing. arhitekture
76 Ljubomir Pajović 1983. Student
77 Aleksandar Pavlović 1972. Privatni preduzetnik
78 Svetolik Pavlović 1970. Privatni preduzetnik
79 Zorica Pavlović 1958. Dipl. soc. radnik
80 Violeta Pavlovski 1967. Poslovno-tehnički sekretar
81 Srećko Pecikoza 1961. Advokat
82 Miloš Petrović 1980. Magistar elektrotehnike
83 Miloš Petrović 1975. Dipl. menadžer
84 Ajdo Pilavdžić 1952. Privatni preduzetnik
85 Selena Pleskonjić 1984. Student
86 Žarko Popović 1961. Stečajni upravnik
87 Đorđe Popović 1987. Student
88 Slobodanka Radosavljević 1946. Fizioterapeut
89 Nataša Radulović 1971. Medicinska sestra vaspitač
90 Julka Raduški 1985. studentkinja
91 Dr Miroslava Rajačić Tavčiovski 1948. Internista kardiolog
92 Vladimir Rajković 1971. Dipl. menadžer
93 Danko Runić 1982. Politikolog
94 Dr Milan Savić 1975. Hirurg
95 Predrag Savić 1964. Advokat
96 Aleksandar Sekulić 1971. Dipl. ing. poljoprivrede
97 Marijana Semić Ćuković 1967. Magistar komunikologije
98 Bojana Stanić 1981. Dipl. politikolog
99 Miloš Stanković 1978. Dipl. ekonomista
100 Nemanja Stefanović 1987. Student
101 Boris Stefanović 1981. Student
102 Dragan Stevanović 1968. Mašinski tehničar
103 Ivan Stević 1982. Student
104 Glorija Zarin 1976. Ing. stočarstva
105 Silva Subotić 1964. Inokorespodent
106 Dr Predrag Šoškić 1975. Stomatolog
107 Zoran Vuletić 1970. Privatni preduzetik
108 Mila Tošić 1974. Ekonomski tehničar
109 Aleksandra Vićentijević 1963. Privatni preduzetnik
110 Milena Vukmirović 1979. Dipl. ing. arhitekture

Spiridon Spiridon 09:39 03.04.2008

Re: Beogradu...

6 Nenad Marjanović 1958. Fotograf


eee neso, neso sta ce tebi intervju u kuriru
umberto umberto 10:06 03.04.2008

Re: Beogradu...

ova lista je komicna.

Politika je ozbiljan posao, lokalna politika je menadzment. Na celu liste je veoma uspesna autopromoterka. Za njom sledi saren niz cudne faune.

LDP-u zaista nedostaju kadrovi. Meni je licno zbog toga jako zao.
Doctor Wu Doctor Wu 10:45 03.04.2008

Re: Beogradu...

1 Biljana Srbljanović 1970. Pisac
2 Zoran Ostojić 1956. Novinar
3 Kosta Bunuševac 1948. Akademski slikar
4 Janko Baljak 1965. Reditelj
5 Milutin Petrović 1961. Reditelj
6 Nenad Marjanović 1958. Fotograf
7 Biljana Cincarević 1975. Akademska slikarka
8 Vladan Batić 1949. Advokat
9 Olivera Ježina 1960. Glumica
10 Rajko Danilović 1938. Advokat

:)))))))))))))))
Ne, hvala.
Torpedo Torpedo 10:55 03.04.2008

Re: Beogradu...

15 Danijela Vranješ 1973. Glumica


Bez komentara...
Vračarac Vračarac 11:35 03.04.2008

Re: Beogradu

treba gradonacelnik koji ce da pokrene resavanje najveceg problema koji grad ima: svakodnevnog saobracajnog kolapsa. To je najveci problem sa kojim se srecu i njegovi stanovnici i namernici u proputovanju kroz njega.

Pa ne brinite, već sada su počeli da obećavaju mostove, metro i vodeni saobraćaj. Pred same izbore ubaciće i operu. to im dođe kao 1 na 11. A vi gasačko telo, oštrite penklo i spremajte se da progutate još jednu gomilu lepo serviranih laži. Volite vaše lidere, lepite njihove plakate (po mogućstvu po tek obnovljenim fasadama, to dobro znate da radite) i posle izbora nadajte se mrvicama vlasti, naravno ukiliko ste uspeli da se dovoljno uvučete njegovom božanstvu - lideru. A plakate (i ostalo stranačko đubre) ionako nikada ne sklanjate, to ostavljate nama, običnoj raji da radimo, vi imate važnije zadatke, vlast vas čeka. A ti narode glasaj, hleba i igara.
Torpedo Torpedo 12:25 03.04.2008

Re: Beogradu

A vi gasačko telo


Samo "mi"? A vi?


već sada su počeli da obećavaju mostove, metro i vodeni saobraćaj


Najbolji je predizborni bilboard na pocetku Pancevackom mosta (sa njihove strane :p ), ne mogu da ga tacno citiram ali je u stilu: "Sa nama do novog mosta. DSS"... kao da nisu imali godine da bar pokrenu pocetak projekta tog mosta. Pitam se kakvi imbecili smisljaju takve marketinske poteze, da li smatraju da iko jos moze da nasedne na njihov "svedski standard".
Markonio Markonio 13:25 03.04.2008

Re: Beogradu...

Torpedo
15 Danijela Vranješ 1973. Glumica


Bez komentara...


To bese ona sto je bila na ivici nervnog sloma u VB-u?
pufna pufna 14:10 03.04.2008

Re: Beogradu...

ova lista je komicna.

Politika je ozbiljan posao, lokalna politika je menadzment. Na celu liste je veoma uspesna autopromoterka. Za njom sledi saren niz cudne faune.

LDP-u zaista nedostaju kadrovi. Meni je licno zbog toga jako zao.
doktorka doktorka 14:49 03.04.2008

Zanimljivo kako nashi ljudi ili

ne citaju pazljivo , ili ne procitaju uopste , ili citaju na preskok , ili ne razumeju ono sto procitaju:
dakle:

Pomoćnice/ici Gradonačelnice/ika

Pomoćnice/ike gradonačelnice/ika postavlja i razrešava Gradonačelnica/ik.

Za obavljanje poslova pomoćnice/ika gradonačelnice/ika u oblasti ekonomskog razvoja, u Gradskoj upravi se postavlja gradski menadžer. Za obaljanje poslova pomoćnice/ika gradonačelnice/ika u oblasti urbanizma, u Gradskoj upravi se postavlja gradski arhitekta.

U Gradskoj upravi, uključujući gradskog menadžera i gradskog arhitektu, može biti postavljeno najviše pet pomoćnica/ika gradonačelnice/ika.

Statutom grada se može predvideti da se u Gradskoj upravi postavljaju pomoćnice/ici gradonačelnice/ika i za druge oblasti (zdravstvena zaštita, zaštita životne sredine i dr).

Pomoćnice/ici gradonačelnice/ika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Gradske uprave.

..........


Osim ako ne mislite da gradonacelnik mora da bude i arhitekta i gradjevinski inzenjer i advokat i umetnik i lekar i saobracajni inzenjer i sta ti ja znam , sve u isto vreme , da bi mogao da se kandiduje za gradonacelnika.Odmah da vam kazem da takav svastar ne postoji .

Drugo, ko kaze da ce Biljana za svoje saradnike da izabere ljude koji su clanovi LDP-a ? I muka mi je kad cujem da gradonacelnik mora imati kvalifikacije. Eno , ima ih i Mrkonjic..
pufna pufna 15:08 03.04.2008

Re: Zanimljivo kako nashi ljudi ili

Osim ako ne mislite da gradonacelnik mora da bude i arhitekta i gradjevinski inzenjer i advokat i umetnik i lekar i saobracajni inzenjer i sta ti ja znam , sve u isto vreme , da bi mogao da se kandiduje za gradonacelnika.Odmah da vam kazem da takav svastar ne postoji .

Drugo, ko kaze da ce Biljana za svoje saradnike da izabere ljude koji su clanovi LDP-a ? I muka mi je kad cujem da gradonacelnik mora imati kvalifikacije. Eno , ima ih i Mrkonjic..

mora da zna da delegira obaveze a i da istovremeno nadgleda sve te projekte.
Jedino ako ldp misli da gradu treba evropska maskota.
Vračarac Vračarac 15:18 03.04.2008

Re: Beogradu

Samo "mi"? A vi?

Ni mrtav ne glasam za ovakve likove. Nedeljom pecam, ne glasam.

Najbolji je predizborni bilboard na pocetku Pancevackom mosta (sa njihove strane :p ), ne mogu da ga tacno citiram ali je u stilu: "Sa nama do novog mosta. DSS"... kao da nisu imali godine da bar pokrenu pocetak projekta tog mosta. Pitam se kakvi imbecili smisljaju takve marketinske poteze, da li smatraju da iko jos moze da nasedne na njihov "svedski standard".

A kada su to oni pa bili na vlasti u BGD? Na republičkom nivou su svi bili na vlasti i ništa. Dakle taj bilbord je najobičnije zamajavanje javnosti kao što čine i ostali sa lakim metroom, gasifikacijom, operom, evropskom perspektivom, NATOom, lustracijom. Svi bili na vlasti a ništa uradili. A ti glasačko telo glasaj. Da njima bude bolje. Tebi neće.
Vračarac Vračarac 15:21 03.04.2008

Re: Beogradu...

Ne, hvala.

Ostale i mogu da svarim, ali broj 2 ne mogu. Mali Velja Ilić- Preslikan. Naravno po pitanju kulture komunikacije. Bazen i kanu još nema. Valjda?
Vračarac Vračarac 15:27 03.04.2008

Re: Zanimljivo kako nashi ljudi ili

Drugo, ko kaze da ce Biljana za svoje saradnike da izabere ljude koji su clanovi LDP-a ? I muka mi je kad cujem da gradonacelnik mora imati kvalifikacije. Eno , ima ih i Mrkonjic..

A ko kaže da će BS uopšte i ući u izbor za gradonačelnika? Ja još pamtim predsedničke izbore i vaše komentare u vezi drugog kruga Kad ono ispa tek peto mesto. Iza gorepomenutog Mrkonjića. Pa ja sam mislio da ste okrenuti (vaša stranka) realnosti. Gde je? Ne vidim je. A većste počeli da licitirate sa pomoćnicima vaše gradonačečnice a u republičkom parlamentu tražite MUP (za Bebu) i Vojsku. Da niste malo mnogo poleteli?
doktorka doktorka 15:36 03.04.2008

Re: Zanimljivo kako nashi ljudi ili

pufna
Osim ako ne mislite da gradonacelnik mora da bude i arhitekta i gradjevinski inzenjer i advokat i umetnik i lekar i saobracajni inzenjer i sta ti ja znam , sve u isto vreme , da bi mogao da se kandiduje za gradonacelnika.Odmah da vam kazem da takav svastar ne postoji .Drugo, ko kaze da ce Biljana za svoje saradnike da izabere ljude koji su clanovi LDP-a ? I muka mi je kad cujem da gradonacelnik mora imati kvalifikacije. Eno , ima ih i Mrkonjic..mora da zna da delegira obaveze a i da istovremeno nadgleda sve te projekte. Jedino ako ldp misli da gradu treba evropska maskota.eto recimo za borku vucic pricaju da je bila jako dobar ekonomista. verujem da jeste ,jer dinkic nije nasao pare na kipru . ili je mozda nasao ? ali , to njeno znanje i iskustvo ,kome je bilo dobrodoslo? drugo ,ovde se spominje branko pesic. mene zanima , ko odobrava buzet za beograd? veoma vazno pitanje. dakle ako na vlasti imamo ljude koji su miskovicevi puleni ,sasvim je jasno da mogu postojati raznorazne opstrukcije pa su mi glupa nekakva poredjenja sa brankom pesicem . dakle ljude treba da postavite u iste uslove , da biste ih poredili. recimo , sta je mogao zoran djinjic da uradi kao gradanocalenik za vreme milosevica?
Vračarac Vračarac 15:56 03.04.2008

Re: Zanimljivo kako nashi ljudi ili

[
dakle ako na vlasti imamo ljude koji su miskovicevi puleni ,sasvim je jasno da mogu postojati raznorazne opstrukcije pa su mi glupa nekakva poredjenja sa brankom pesicem

Mislim da su Miškovićevi puleni u svim strankama. Pa taj isti Miško nije smetao predsedniku koji "širi dalje" sve do pre par meseci. takođe ne mogu da se setim da mu je " širi dalje" makar malo zasmetao u kupovini Srbije u vreme dok je bio na vlasti. a bio je podpredsednik vlade.
Torpedo Torpedo 16:04 03.04.2008

Re: Zanimljivo kako nashi ljudi ili

eto recimo za borku vucic pricaju da je bila jako dobar ekonomista. verujem da jeste ,jer dinkic nije nasao pare na kipru . ili je mozda nasao ? ali , to njeno znanje i iskustvo ,kome je bilo dobrodoslo? drugo ,ovde se spominje branko pesic. mene zanima , ko odobrava buzet za beograd? veoma vazno pitanje. dakle ako na vlasti imamo ljude koji su miskovicevi puleni ,sasvim je jasno da mogu postojati raznorazne opstrukcije pa su mi glupa nekakva poredjenja sa brankom pesicem . dakle ljude treba da postavite u iste uslove , da biste ih poredili. recimo , sta je mogao zoran djinjic da uradi kao gradanocalenik za vreme milosevica?


Recimo da je prethodni gradionacelnik (a i prethodna gradonacelnica), mogao da mnogo toga uradi za Beograd... most preko Save je u nadleznosti Grada, republicka Vlada ih nije mogla omesti u radovima, metro linija takodje, Prokop isto tako... nijedno od vitalnih pitanja Beograda a u nadleznosti njegove Skupstine nije ni zagrebano. Tome nije kriv ni C.Jovanovic, ni V.Kostunica, ni T.Nikolic, krivi su oni koji su gradom upravljali zadnjih 7 godina. I to Beogradjani treba da im pamte...
Dolybell Dolybell 18:50 03.04.2008

Re: Beogradu

treba gradonacelnik koji ce da pokrene resavanje najveceg problema koji grad ima: svakodnevnog saobracajnog kolapsa. To je najveci problem sa kojim se srecu i njegovi stanovnici i namernici u proputovanju kroz njega.


Probajte vi da razmislite kako bi vi rešili taj problem?
Mislim da nije stvar u rešenju, svi znamo šta je uzrok,
ali za rešenje treba "nešto" investicija i saobraćajne kulture.
To gradonačelnik može da reši samo ako je on Dejvid Koperfild.
jesen jesen 20:28 03.04.2008

Re: Beogradu...

..dal je to ona iz Velikog brata ..? meni je zanimljiv kandidat cije je zanimanje stecajni upravnik...
86 Žarko Popović 1961. Stečajni upravnik
....ali taj sigurno ne ulazi u skupstinu posto je tek na 86 mestu....
pufna pufna 20:53 03.04.2008

Re: Zanimljivo kako nashi ljudi ili

drugo ,ovde se spominje branko pesic. mene zanima , ko odobrava buzet za beograd? veoma vazno pitanje. dakle ako na vlasti imamo ljude koji su miskovicevi puleni ,sasvim je jasno da mogu postojati raznorazne opstrukcije pa su mi glupa nekakva poredjenja sa brankom pesicem . dakle ljude treba da postavite u iste uslove , da biste ih poredili. recimo , sta je mogao zoran djinjic da uradi kao gradanocalenik za vreme milosevica?

doktorka,
polemises sa mnom na teme o kojima ja nisam pisala.
Dolybell Dolybell 22:17 03.04.2008

Re: Beogradu...

Ne znam, nisam (niti cu) gledao to smece...
Ali je #15 poznata kao "kraljica" zurki, splavova, provoda... razbijacica bre. Nije poznata samo po onome sto joj pise kao zanimanje na listi koju je LDP predao...


Nije lepo vređati i nekome govoriti da je smeće,
a pogotovo kad je ženska osoba u pitanju.
To bi moglo da se okrene ka tebi na isti način,
obzirom da koristiš rečnik za nešto što nisi gledao i nećeš!
A znaš šta je !?
Dolybell Dolybell 22:37 03.04.2008

Re: Beogradu...

LDP-u zaista nedostaju kadrovi. Meni je licno zbog toga jako zao.


To me potseća na logiku srpskog seljaka ( ne u ružnom smislu)
kada su ga pitali zašto ne glasa za NN stranku?
"Kad dođete na vlast, onda ću da glasam za vas"
doktorka doktorka 01:12 04.04.2008

Re: Zanimljivo kako nashi ljudi ili

pufna
drugo ,ovde se spominje branko pesic. mene zanima , ko odobrava buzet za beograd? veoma vazno pitanje. dakle ako na vlasti imamo ljude koji su miskovicevi puleni ,sasvim je jasno da mogu postojati raznorazne opstrukcije pa su mi glupa nekakva poredjenja sa brankom pesicem . dakle ljude treba da postavite u iste uslove , da biste ih poredili. recimo , sta je mogao zoran djinjic da uradi kao gradanocalenik za vreme milosevica? doktorka,polemises sa mnom na teme o kojima ja nisam pisala.


izvini .
Torpedo Torpedo 08:21 04.04.2008

Re: Beogradu...

Nije lepo vređati i nekome govoriti da je smeće,
a pogotovo kad je ženska osoba u pitanju.
To bi moglo da se okrene ka tebi na isti način,
obzirom da koristiš rečnik za nešto što nisi gledao i nećeš!
A znaš šta je !?


O kako su ljudi nepazljivi pri citanju: napisao sam za tu TV emisiju da je smece, nisam za #15 napisao tu kvalifikaciju, za nju sam napisao da je "kraljica" ... ubuduce pazljivije citajte.

Za Big Brothera znam jos iz originala, bio je popularan u USA kad sam tamo ziveo, i tamo je imao status TV smeca... a mogu da mislim kad se na gomili nadju Milic, Era i Danijela, nista mi vise ne treba da znam da sam u pravu.
Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 08:28 03.04.2008

..

Biljana svakako za gradonacelnicu, pored nje samo da stavimo jos nekoliko tako pametnih i dobrih ljudi i to je to.
Biljana navijamo za tebe!
Doctor Wu Doctor Wu 11:18 03.04.2008

few good (wo)men

pored nje samo da stavimo jos nekoliko tako pametnih i dobrih ljudi

sto? malo li ih je na gornjoj listi?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 08:42 03.04.2008

procitao, napisao, predlozio....

"Nije me mrzelo, pročitao sam dva zakona, pretražio brojne internet strane i napisao blog."

Mozda Vas ovo zaista sasvim kvalifikuje za posao u gradskoj skupstini, ako tamo budu sedeli oni koje prizeljkujete....
ceda_urosevic ceda_urosevic 12:34 03.04.2008

Re: procitao, napisao, predlozio....

Ninoslav Randjelovic
Mozda Vas ovo zaista sasvim kvalifikuje za posao u gradskoj skupstini, ako tamo budu sedeli oni koje prizeljkujete....

Pa šta mislite Vi Ninoslave, zašto ja ovo inače radim? :)
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 12:45 03.04.2008

Re: procitao, napisao, predlozio....

Pa šta mislite Vi Ninoslave, zašto ja ovo inače radim? :)

E, kad je tako, neka Vam je sa srecom ukoliko mislite da ce bas te vrednosti za koje se zalaze bas ta Vasa politicka opcija (a Vi ih ovde blogirate) doneti opste blagostanje napacenom i osiromasenom narodu u Srbiji koji ubedjujete u sve to.
:)
Dolybell Dolybell 19:01 03.04.2008

Re: procitao, napisao, predlozio....

E, kad je tako, neka Vam je sa srecom ukoliko mislite da ce bas te vrednosti za koje se zalaze bas ta Vasa politicka opcija (a Vi ih ovde blogirate) doneti opste blagostanje napacenom i osiromasenom narodu u Srbiji koji ubedjujete u sve to.


Napaćeni i osiromašeni narod prvo bi trebalo da shvati
da je napaćen i osiromašen. Kad to shvati, valjda će
znati zašto je napaćen i osiromašen.
Tada će valjda izabrati Vlast koja će mu omogućiti da
se više ne pati i ne siromaši.
Svako sam sebi donosi blagostanje i sreću, niko ga
ne može usrećiti i obogatiti ukoliko sam ne odabere
opciju koja mu samo može pomoći da u tome uspe.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 21:31 03.04.2008

Re: procitao, napisao, predlozio....

Svako sam sebi donosi blagostanje i sreću, niko ga
ne može usrećiti i obogatiti ukoliko sam ne odabere
opciju koja mu samo može pomoći da u tome uspe.

To bi bio jedan usamljen svet srecnih usamljenika gde bi svako bio srecan samo na svoj sopstven nacin.
Kad to shvati, valjda će znati zašto je napaćen i osiromašen.

Mislim da nas narod uglavnom shvata da su vecina ovdasnjih drzavnika i politickih funkcionera bogati i uspesni ljudi koji su uvereni da se njima nema sta zameriti sto je narod siromasan i nezadovoljan. I evo, svi se opet kandiduju. Po stoti put.
Dolybell Dolybell 22:21 03.04.2008

Re: procitao, napisao, predlozio....

To bi bio jedan usamljen svet srecnih usamljenika gde bi svako bio srecan samo na svoj sopstven nacin.


Ne postoji srećan narod uopšteno, već je skup srećnih pojedinaca,
svako sam sebi svoju sreću određuje, nijedan "sveti duh" to ne radi.
U svakom slučaju je svako i srećan na sopstveni način.
Ono što nekog čini srećnim, ne čini drugog.
Dolybell Dolybell 22:22 03.04.2008

Re: procitao, napisao, predlozio....

Mislim da nas narod uglavnom shvata da su vecina ovdasnjih drzavnika i politickih funkcionera bogati i uspesni ljudi koji su uvereni da se njima nema sta zameriti sto je narod siromasan i nezadovoljan. I evo, svi se opet kandiduju. Po stoti put.


Kandiduje se onaj ko HOĆE a ne onaj za koga mislimo da bi trebalo.
Spiridon Spiridon 09:09 03.04.2008

puna podrska za ovu listu

Moji favoriti su Biljana i Kosta Bunuševac =)
Dawngreeter Dawngreeter 09:22 03.04.2008

Zena zmaj :)

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 09:32 03.04.2008

Re: Zena zmaj :)

A bit Gothic design solution ?

AlexDunja AlexDunja 11:31 03.04.2008

Zena zmaj:)

A bit Gothic

gothic?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 11:34 03.04.2008

Re: Zena zmaj :)

ghotic?

Jes', to sam mislio, bas onako darkerski...
Dawngreeter Dawngreeter 11:39 03.04.2008

Re: Zena zmaj :)

"Dizajn" je standard standarda za "Internet motivational posters". Nije da bi mi smetalo da jeste Gothic, ali stvarno nije.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 11:41 03.04.2008

Re: Zena zmaj :)

"Internet motivational posters"

Jel' to iz neke liberalne edukativne radionice koje formiraju motivacije i inspiracije ?
AlexDunja AlexDunja 11:48 03.04.2008

Re: Zena zmaj :)


Jel' to iz neke liberalne edukativne radionice koje formiraju motivacije i inspiracije ?

jashta!
standard.
Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 20:40 04.04.2008

Re: Zena zmaj :)

Dawngreeter

kada bi ona pobedila...
skyspoter skyspoter 09:49 03.04.2008

DVE MOLBE ZA BUDUCU GRADONACELNICU SRBIJE

1) Molim te promeni logo Beograda: koliko ja znam nema vise vrabaca u Beogradu.
2) Da li moze jedan svetski kulturni festival da se organizuje u Beogradu?
FEST is dead.

antioksidant antioksidant 10:08 03.04.2008

Re: DVE MOLBE ZA BUDUCU GRADONACELNICU SRBIJE

Da li moze jedan svetski kulturni festival da se organizuje u Beogradu?

BITEF?
BEMUS?
EVROVIZIJA?

Vrabaca ima, vidjam ja po kraju (jako malo ali ima) (kraj je Tas)
Torpedo Torpedo 11:42 03.04.2008

Kakav bi

trebao da bude buduci gradonacelnik Beograda? Mozda kao nekada Branko Pesic...

Otac mi je pricao da je 1968-me po vesti o eksploziji podmetnute bombe u bioskopu 20.oktobar tadasnji gradonacelnik Beograda izleteo iz Skupstine Grada i otrcao niz ulicu da pomogne postradalima u toj teroristickoj akciji. On nije biran, nego je postavljen na tu funkciju ali je jedan od retkih koji je zasluzio tu poziciju... takav pozrtvovan i predan covek nam treba na toj funkciji. A medju svim kandidatima ne vidim ni jednog koji ima takve kvalitete.
Doctor Wu Doctor Wu 11:57 03.04.2008

Re: Kakav bi

Otac mi je pricao da je 1968-me po vesti o eksploziji podmetnute bombe u bioskopu 20.oktobar tadasnji gradonacelnik Beograda izleteo iz Skupstine Grada i otrcao niz ulicu da pomogne postradalima u toj teroristickoj akciji. On nije biran, nego je postavljen na tu funkciju ali je jedan od retkih koji je zasluzio tu poziciju... takav pozrtvovan i predan covek nam treba na toj funkciji. A medju svim kandidatima ne vidim ni jednog koji ima takve kvalitete.

Branko Pesic, Zemunac, inace. I ne samo pozrtvovanost, nego i umesnost. Za njegovog mandata izgradjena gazela i probijen Terazijski tunel a FEST je u njegovo vreme bio ehehej svetkovina (pogledati listu gostiju u periodu 1970-1975).

Komunjara, ali covek od reda. Nije rastao u gladi.
ivana23 ivana23 12:08 03.04.2008

Re: Kakav bi

Doctor Wu
Branko Pesic, Zemunac, inace. I ne samo pozrtvovanost, nego i umesnost. Za njegovog mandata izgradjena gazela i probijen Terazijski tunel a FEST je u njegovo vreme bio ehehej svetkovina (pogledati listu gostiju u periodu 1970-1975).Komunjara, ali covek od reda. Nije rastao u gladi.


Takodje i Mostarska petlja i petlja kod Autokomande, podzemni prolazi na Terazijama i u Nusicevoj (dragstor)..Beogradjanka, most Gazela...ko ce se vega setiti...
Doctor Wu Doctor Wu 12:13 03.04.2008

Re: Kakav bi

Takodje i Mostarska petlja i petlja kod Autokomande, podzemni prolazi na Terazijama i u Nusicevoj (dragstor)..Beogradjanka, most Gazela...ko ce se vega setiti...

Slazem se. Ali, bez prolaza i Beogradjanke se 'ladno moze- a zamisli zivot u danasnjem Beogradu bez Gazele i Terazijskog tunela.
Torpedo Torpedo 12:14 03.04.2008

Re: Kakav bi

Komunjara, ali covek od reda. Nije rastao u gladi.

Domacinska zemunska kuca...

Nije izgradjena samo Gazela i probijen Terazijski tunel, podignute su i Beogradjanka i osnovan Studio B... uradio je toliko za ovaj grad. A sadasnji gradonacelnici nisu u stanju da tu istu Gazelu ni rekonstruisu...
irvas irvas 12:17 03.04.2008

Re: Kakav bi

On nije biran, nego je postavljen na tu funkciju ali je jedan od retkih koji je zasluzio tu poziciju... takav pozrtvovan i predan covek nam treba na toj funkciji. A medju svim kandidatima ne vidim ni jednog koji ima takve kvalitete.

ja vidim.


Doctor Wu Doctor Wu 12:22 03.04.2008

Re: Kakav bi

A sadasnji gradonacelnici nisu u stanju da tu istu Gazelu ni rekonstruisu...

sace to spisateljica & slikari...
Torpedo Torpedo 12:28 03.04.2008

Re: Kakav bi

sace to spisateljica & slikari...


To im je jedini nacin... da je omalaju.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana